بهارستان

Posted on at


                                                                                    بهارستان

بهارستان اثریست از مولانا نورالدین عبدالرحمان جامی فرزند نظام الدین احمد بن شمس الدین محمد. وی در سال 817 هجری قمری در شهر جام هرات باستان چشم به جهان گشود.

جامی معاصر سلطان حسین بایقرا و وزیر دانشمند او امیرعلی شیرنوایی بود جامی در شعر به سعدی و حافظ توجه خاص داشت و در مثنوی ها خو از نظامی پیروی کرده است

بهارستان اثریست که به پیروی از گلستان سعدی در سال 892 هجری نگاشته شده است منظور نویسنده در این کتاب بیان نکته های تربیتی و اخلاقی می باشد این اثر شامل شامل نثر و نظم بوده نثرش با صنایع لفظی آراسته است بهارستان در هشت روضه، مقدمه و خاتمه ترتیب گردیده است روضۀ نخستین حکایاتی دارد در ذکر مشایخ صوفیه و بعضی از اسرار و احوال آنان؛ و روضۀ دوم متضمن حکم و مواعظ مشتمل بر چند حکایات روضۀ سوم در بارۀ حکومت و ذکر حکایاتی از شاهان روضۀ چهارم در بارۀ بخشش؛ روضۀ پنجم در تقریر  حال عشق و عاشقان؛ روضۀ ششم حاوی مطایبات و لطایف روضۀ هفتم در شعر و احوال شاعران و روضۀ هشتم در حکایتی چند از زبان جانواران.

جامی در آغاز کتاب گفته است که چون فرزندش ضیا الدین یوسف به آموختن فنون ادب اشتغال داشت این کتاب را برای وی فراهم آورد و به نام سلطان حسین بایقرا نمود.
ادامه دارد.....About the author

160