صدای دختران افقان

Posted on at


افقانستان کشوریست که جنگ ها زیادی را دیده که این همه او را به خرا ب های از خانه ها تبدیل کرده است بعد از این همه سال های متعمادی هنوز هم میتوان نشانه های از جنگ را در ان پیدا کرد اینقد او را ویران ساخته که رنگ زمینش سرخ گشته از خون فرزندهایش این جنگ ها همچئن سیل تمام زندگی مردم این کشور را به خاک یکسان کردن این جنگ ها زندگی مردم این کشور را الوده با غم ساخت وهمواره اولاد این وطن سنیه خود را سپری برای دفاع از سرزمین شان ساختند هزاران از انها شهید این راه گشته اند در این جنگ ها اینقد اطفال یتیم باقی ماندن اما انها هرگز تسلیم نشدن همه شان تا اخرین نفس مبارزه کردن دختران افقان مردانه در این میدان مبارزه کردن وبا مردان قدم به قدم پیش میرفتن اما امروز در افقانستان شاید تنها قربانی ها بانوان باشند که از حقوق خود مستفید نیستند ظلم های که بر سر انها میشود باور نکردنیست این هم انها را به سمت خود سوزی وخود کشی کشانده است امروزه کسی نیست که صدای دختران افقان را بشنود وتنها ارزوی کع میخواهند به ان برسند ازادی شان است ازادی که در چوکان اسلام باشد زیرا اسلام تنها دینی است که زنان را قابل احترام میداند اسلام هرگز این را نگفته که زند با بقره از خانه بیرون شود نگفته حق زندگی ازاد را ندارند بلکه اسلام ما را میخواهد هدایت کند به سمت انچه درست است ما با داشتن حجاب میتوانیم خود را از همه چیز های اطاف مان محافظت کنیم بر عکسی جامعه غرب که امروزه تنها از زنان برای سرگرمی شان استفاده میکنند کم کم تمام انها برای مردان تضمینی نیست که مسلملن شوند اما زنان غیر مسلمان به زودی هم مسلمان خواهند شود چون اسلام بهترین جایگاه را برای زنان داده است شاید ما اینقد توان نداریم که فریب شیطان را نخوریم امروزه بنام ازادی دختران افقان سر ها پا های خود را لوچ میکنند ایا این است ازادی انها فکر میکنند که پیدا کرده اند حق های خود را در حالیکه جامعه امروز خود را دارای حق های میدانند که اسلم ان حق ها را به بهترین شکل به ما داده است امروزه زنان صدای خود را بلند میکنند که حق ما خورده شده ما میخواهیم پرواز کنیم این برای من بی حد خنده دار است که انها اینقد ساده هستند که به ساده گی فریب غیر مسلمانان را میخورند اگر ازادی اینست که خود را در جامعه به دیگران بدون روسری نشان دهی خود راوسیله سرگرمی شیطان تبدیل کنی پس من این ازادی را نمیخواهم شاید ما اسن را درک نکردیم که اگر قوانین اسلامی در یک کشور اسلامی تطبیق نشود تمام مردم ان کشور به زودی تسلیم جامعه میگردن که پر از فسق وفساد است ازادی این نیست که خود را در محضر دیگران به نمایش بگذاری واجازه بدهی که شرم حیای خود را زیر پا کنی من این همه را قبول دارم اگر ازادی اینست پس نه من هرگز این را نمیخواهم اما شاید ما اسلام را نتوانستیم خوب به دیگران معرفی کنیم ما اسلام را ......اما مقصد من اینست که به شما معرفی کنم که من به عنوان یک دختر افقان ومسلمان از تمام شرایطم راضی هستم من در چوکات اسلامی زندگی میکنم اما میخواهم برایتان بگویم اسلام به مانگفته زن را زندانی بسازی در خانه او را لت کوب کنی بلکه اسلام زنان را از موقعیت که قرار داشتند جای که فروخته میشودنند نجات داده اسلام به زن تمام انچه را داد که به مرد داده بود بهشت را زیر پای زنان قرار داده اما ما امروزه خانواده های را میبینم که خود را ازاد میدانند ودختران شان را سر لوچ اجازه خارج شدن از خانه را میدهند چند بار در راه مورد ازار مرد ها قرار میگیرند شاید بگویند این ازادی است یعنی ازادی اینست برایم جالب است که به این زود ی میخواهند خود را تسلیم کافران بسازند اگر به عنوان یک پدر یا مادر معرف خوبی از اسلم به فرزند خود نباشی پس البته که او فکر میکند اسلام ازادی کامل را به او نداده است شاید ما لیاقت کافی برای انتقال این دین ومحافظت از ان را نداشته باشیم امیدوارم روزی در چوکات که اسلام برا ی ما درست ساخته زندگی کنیم       About the author

shimaamiri

شیما امیری متعلم صنف یازدهم هستم یکتن ازشاگردان لیسه نسوان حوض کرباس کشورمن افقانستان ولایتم هرات میباشد

Subscribe 0
160