راه های طی ناشده زندگی

Posted on at


هزاران راه وجود درارد که هیچ جستجو کنندی ندارد جا ها که تنها در عالم خیال اند نه در زندگی واقعی هیچکس برای رسیدن به رویاهی خو از این جا ده ها عبور نکرده است

وپل های که پوسیده شده اندزیرا هیچ رهگذاری از این عبور نکرده است زیرا حال دیگر رویا ها در عالم خیال هم به وقوع نمیپیوندن این پل ها دیگر استحکام ان را ندارن که رهگذری قصد گذشتن از انرا داشته باشد

ورسیدن به قله موفقیت که رسیدن به انها هر چیز را ممکن میسازد حتا هر ناممکن را ممکن میسازد

 

وافتابی که غروب میکند یا با غروبش زندگی جدیدی اغاز میشود یا زندگی نا بود میشود این توازن طبعیت است که برهم نمیخورد اما غروب دلنشین وزیبا ترین لحظه زندگی دیدن غروب افتاب

 

 

ویافتن چشمه ای از زندگی جای که امی ها در ان شنا ور اند وان اینه برای دیدن خود اصلی مان میباشد نا ان شخصیت دروغینی که برای خود ساختیم ودیگران ما را با این چهره دروغی میشناسند اما حال زمان ان است که خود را بشناسیم

جای که هر چیز برای اینکه ما در ارامش زندگی کنیم دست به دست هم میدهند بدون اینکه ما بدانیم که که قبلا همه چیز برای اینکه ما مسیر سخت زندگی را سپری کنیم برای محافظت از ما اماده اند

 

جای که هدف رسیدن به عشق است ریسدن به عشق با تلاش ممکن است جای که تمام خوشی ها را مطلق به خود میدانی وتمام خوشی ها تنها در خانه تورا میزنند وهر جاده خوشی به خانه تو ختم میشود وراه دیگری وجود ندارد

 

و جای که فهمیده از عشق دروری میکنیم ودقیق میدانیم که اخر پشیمان میشویم اما تنها برای غرور بیجا رابطه ها را از بین میبریم وبن ا این کار تمام پل ها را از بین میبریمAbout the author

shimaamiri

شیما امیری متعلم صنف یازدهم هستم یکتن ازشاگردان لیسه نسوان حوض کرباس کشورمن افقانستان ولایتم هرات میباشد

Subscribe 0
160