عشق کلمه پاک و مقدس است نباید با عشق بازی کرد

Posted on at


زنده گی کتابی است که باید از هر روز آن درس و عبرت گرفت اما نباید این را فراموش کرد هر روز زنده گی یک آغاز خوب و سرنوشت و تجربه خوبی دارد باید آن را به یاد داشت و نباید در هیچ حالت خدا را فراموش کرد


عشق کلمه پاک و مقدس است نباید با عشق بازی کرد عشق با هوس فرق داره اما عده عشق را هوس خوانده با او بازی می کنند غافل از این که عشق نه تنها با وجود داشتن یک کس در زنده گی استعشق تنها با بودن در کنار کس نیست اگر چی زلیخا در اوایل دل به یوسف بسته کرد بود زلیخا در گیر خواهشات نفسانی خود شده بود هوس را عشق خواند نه این زلیخا نمی دانست که عاقبت این هوس او چی می شود


اگر چی زلیخا به این هوس عشق خواند اما عشق او عشق واقعی بود از راه های پیش آمد که نباید این کار ها را می کرد اما هر چی کرد فقط به خاطر عشق خود کرد به خاطر بدست آورند او حتا همسر خودر ا از دست داد


تمام طعنه های مردم و اطراف خود، حتا خدمت کاران خود ،همسر خود،همه را تحمل کرد فقط به خاطر یوسف  به خاطر به دست آوردن یوسف حاضر بود هر کاری انجام دهد .به خاطر به دست آوردن یوسف حاضر به هر کار بود از خود تیر شده بود نه تنها زنده گی خود را تباه کرد بلکه رفته رفته همسر خود را هم از دست داد


چشم های زلیخا گرد و غبار عشق گرفته بود هیچ چیز را دیده نمی توانست


زلیخا هوس را عشق خوانده همه را به باد داد اما عشق پاک است 


عده ای هستند که هوس را عشق خوانده آن را بد نام می کنند زنده گی آن ها راتباه می کنند عشق تنها با و جود بودن با کس نیست  همیشه کنار هم بودن را عشق نمی گویند عشق تنها به این نیست بلکه عشق به مادر عشق به پدر عشق به فا میل این ها همه عشق است


عشق به خدا بهترین عشق است  خود یوسف عاشق خدا بود عشق او از روی نیت و اخلاص بود نه از روی هوا و هوسیوسف زندان را بهتر از آن تخت و آسایش ترجیج داد آن شان و شوکت را نخواست چون می دانست که عاقبت این کار چی است او نصف عمرش را در زندان سپری کرد


زلیخا سی سال در فراق یوسف سوخت ناله و آه کرد اما باعث این همه ناله خودش شد


پس با وجود این که شما می دانید که در عصر امروزی عشق واقعی نیست پس چرا خود را بازی می دهید


چرا اجازه میدهید که زنده گی تان را تباه کنند؟ اگر یک روز با شما باشد ده روز با دگه کس استپس با دست های خود زنده گی خود و آبرو خود را به دست آن کسان ندین که با او بازی کنند از شما و نام تان سو استفاد ه کنند برای یک دختر از آبرو اش هیچ چیز با ارزش تر نیست


برای بدست آوردن یک نام خوب و عزت خوب سال ها زحمت می کشید اما زمانی که یک کس یک حرف محبت آمیز برای تان گفت شما به یک دقیقه زحمت های این همه سال های خود را به باد می دهید .


زمانی که عشق بود او عشق ها پاک بود عشق یوسف زلیخا ، شیرین فرهاد ،لیلی مجنون ،این ها عاشق و معشوق بودند حالا آن زمانه نیست نه خود را بازی دهید نه دیگران را 


عشق بد نیست گناه نیست اما !عشق باید از روی اخلاص ،صادقت ،اظهار کرد نه هوا وهوس


آرزو "رحمانی "About the author

Arzoorahmany

Arzoo Rahmany is a twelfth class student in Mahjube Heravi high school.

Subscribe 0
160