گاهی ضرر فایده می شود

Posted on at


خداوند بزرگ گاهی به بندی خود ضرر می رساند چون او علت ضرر رساند به او را میداند خداوند همیشه کمک کند بندهای خود است و میخواهد بندیی خود را از را بد نجات بدهند و آن را به رای راست برساند وقتی ضرر به ما می رسد ناامید میشوم فکر می کنید که همه چیز از دست مارفت و دیگر رای ندارم اما به این فکر نمی کنیم که خداوند رای نجات را به ما آفرید او ضرر نیست بلکه رای نجات از بدبختی ها استگاهی خداوند همه دار و ندار ما را میگیرد و ما را به یک حالت دشوار قرار می دهد و این همه به پی فاید ما است در حقیت همین که خداوند


ما را به این حالت دشوار قرارداد است ما باید بدانیم که خداوند ما را دوست دارد و نمی خواهد که ما به بلا گرفتار شویم پس باید شکر کذار آن باشیم وهمیشه آن را عبادت کنیم اما خداوندبزرگ به بعضی اشخاص ثروت وداری می دهد اما آن ها را به بلا گرفتار می کند پس بهتر این است که دل به مال داری زیاد نبندیم به همان مال کمی که خداوند به ما بخشید شکرگذار باشیم تا بتوانیم زندگی بهتر و خوبتر داشته باشیمخداوند نعمت هایش بسیار زیاد است و هیچ بندی خود را از نعمت های خود ناامید نمیکند بعضی اشخاص کور هستند و خداوند به آنها نعمت های زیاد می دهد آنها میتواند بهترین کارهارا انجام دهند آنها میتواند از وقتی که بینا بوند و حالی که نا بینا هستد خود را به بهترین جاها برسانند افراد نابینا شاید ناامید باشند و بگویند که خداوند ما را کور ساخته است و باید به این فکر باشند که خداوند به آنها نعمت های زیاد داد است و همین نابینای به پی خیر این اشخاص است پس چون خداوند همان بلای که به ما می رساند و ما را از همان بلا خوشبخت میکند اگر ما به همین مشکلات خداوند که به ما داد است صبر و شکیبای داشته باشیم خداوند به ما صواب این و آن دنیا را میدهد بیایم به هرچیکه خداوند به ما آفرید شکرگذار باشیم و من الله توفیق
About the author

160