خصلت شاکرد خوب

Posted on atآری! تمام مان هستیم و یا هم بودیم، چه علم داریم و چه نداریم تمام داشته ها و نداشنه های مان از اثر زحمات معلمان مان است، معلمی که با خشکی دهنش کوشش به فهماندن شاگردانش میکند، در تابستان با عرق پیشانی اش و درزمستان با لرزش جانش به فکر فهماندن آینه داران و آینده سازان مملکت میباشد و همچنان از هیچ نوع زحمتی گریزان نیست و با گفتارش خلقت جمعی را تفهیم میسازد


 


آن چه در فکرش نهان نهفته باشد آشکار میسازد ولی حیف که بعضی از اشخاص در برابر شخصی والا،مقدم و باارزشی چون معلم از بی توجهی استفاده میکنند


 


آری! شاگرد خوب شاگردی که دارای خواص های باشد که معلمش برایش مرحبا گوید و در دل از آن خرسند باشد. بهترین شاگرد در نزد معلم شاگردیست که اول تربیه اش را مقدم دانسته و خود را از آن کامل سازد


،


به تعلیم خود کوشا باشد یعنی حرف های معلمانش را از صدق دل و با قوت و انرزی کامل گوش دهد چون همان حرف هاست که پرده گوشش را به طنین درآورده و و باعث کسب علم و معرفتش خواهد شد و از هر نوع فکر و هوس بیجا در مکتب خوداری نماید و به هیچ غافلیتی وابسته نشده باشد
شاگردی باشد با یونیفرم کامل زیبا مرتبط به مکتب خود و آنگاه میتوان گفت که لایق نشستن بر چوکی صنف و گوش ذادن به حرف های معلم خود خواهد شدمن و تو اشخاصی هستیم که در آینده سرنوشت وطن مان را رقم خواهیم زد پس از همین آوان به فکر ساختن باطن خود شده تا در آینده به شخصی عادل، حاکم و عازمی مبدل شویم تا به وطن مان کمک کرده و زادگاه مان یعنی افغانستان قدیم را از این پیچ و خمی ها و بهران های سیاسی رعایی بخشیم و با علم مان این کزت را بنیاد بر صلح، دوستی، عدالت و شفقت سازیم .


 .About the author

tamana-hamidy

Tamana Hamidi was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hatifi high school.

Subscribe 0
160