گذر زمان

Posted on at


.در هر ساعت هر دقیقه هر ثانیه انسان,موفقیت انسان نهفته است .زمان بزرگترین گنج,سرمایه و قدرت انسان است


یک شخص برای رسیدن به هدف مشخصش ضرورت به فرصت زمان دارد,انجام تمام کارها در دنیا به زمان وابسته است اگر زمان به ما فرصت دهد میتوانیم  به قله های بلند آرزو های خود برسیم,در صورتی که ازهردقیقه وثانیه درست استفاده کنیم ،در صورت سو استفاده از گذر زمان و از قطار زمان عقب میمانیم


انسان باید از هنگام جوانی از گذر زمان استفاده کند و هر ساعت, دقیقه  و ثانیه آن را بزرگترین سرمایه خود بداند و حتا یک ثانیه آنرا به کار های بیهوده  به مصرف نرساند چون زمان در حال گذر است و هیچ گاه نمیتوانیم به گذشته برگردیم و اشتباه خود را جبران کنیم .


تمام انسانها زمانی که در کاری شکست میخورند میگویند ای کاش میشد به گذشته برگشت و این کار را اصلاح کرد پس چرا از اول در زمانی که قرار داریم به آن توجه کنیم تا در آینده پشیمان نشویمگذر زمان مانندصورت زیبا یک شخص میباشد که اگر در جوانی از آن استفاده درست نکند یعنی صورت زیبای خود را به غیر ازمحرم خود به دیگران آراسته و جلوه دهد زمانی که پاه به سن بگذارد دوباره نمیتواند آن صورت زیبا را به دست بیاورد و به حالت اولی خود برگردد و می گوید ای کاش میشد از آن صورت زیباخود درست استفاده میکردم 


.یعنی انسان که در زمانی که قرار دارد اگر درست استفاده نکند دوباره نمی تواند برای جبران به گذشته برگردد گذر زمان به ما میگوید من خورشید پنهان قلب شما هستم اگر از من درست استفاده کنید یعنی نور منرا افزایش میدهید و اگر از من سو استفاده کنید نور من روز به روز کاسته میشود و به حدی خواهد رسید که عاری از نور باشم و در آنجاست که گذر زمان به پایان می زسد و دیگر فرصتی برای جبران ندارید و دیگر هم پشیمانی سودی ندارد .


طونل زمان مساوی با عمر یک شخص است به هر جای که طونل زمان به پایان برسد عمر انسان نیز به پایان میرسد .اگر به گذر زمان ارزش دهیم روز به روز روشنای طونل زمان ما افزایش پیدا میکند و گذر زمان برای ما وسیله میشود تا به سرعت بسوی موفقیت ها حرکت کنیم


.


پس باید در هر لحظه ی که قرار داریم باید آن لحظه را بزرگترین گنج خود بدانیم چون هیچ وقت نمیتوانیم به گذشته برگردیم و چراغ های را که از روشن شدن آنها در وگذشته غفلت کردیم دیگر راهی برای روشن شدن آنها نیست .پس از همین لحظه تهداب اساسی رسیدن به قله های آرزو های خود را محکم سازیم تا بعد پشیمان نشویم.


ببر بهره ای جوان ز بهر زمان


چو اگر باز مانی ندهد فرصت زمانAbout the author

rohiyda-hassanzada

من روحیدا حسن زاده هستم در سال 1380 در شهر هرات متولد شدم هم اکنون متعلم صنف دهم مکتب میرمن حیاتی هستم

Subscribe 0
160