حقوق زنان در افغانستان

Posted on at


تنهاکسانی میتوانند این مقاله را بخوانند تا جنسی از افکار سفید طراوتی از باران و دلی از عمق دریا داشته باشند


شما زنان را چه نوع موجودی میدانید؟


زن کیست؟


زن موجودی احساساتی,مهربان و دلسوز میباشد و در بعضی جاه ها زنان را فرشته خطاب میکنند و میگویند زن فرشته است,و بال و پر این فرشته را احساسات عمیق و دلسوزانه اش سوختانده استزنان در افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار نمیباشند کسی به آنان ارزش قایل نمیشود داشتن دختر را,داشتن دختر را یک ننگ بزرگ میدانند,دختران خود را به مکتب نمیگذارند آرزوهای پاک شان را آتش میزنند.دختران در جامعه افغان نمی توانند آرادی بیان داشته باشند همیشه بیانشان به دار آویخته است
  • خدایا! تا به کی دیگر بس است آخه ما چه گناهی کرده بودیم که با ما اینقدر ظالمانه برخورد میشود,خدایا! چرا باید همیشه صدا های ما را به دار بزنند آرزوهای ما را آتش بزنند,ما چه گناهی کردیم که به ما ارزش قایل نمیشوند آخه این هم شد آزادی


این بود دنیای که بخاطر دیدنش به شکم مادرم لگد میزدم اگر میدانستم چنین دنیای است که به من اینقدر وحشیانه رفتار میکنند هیچ گاه برای دیدنش تلاش نمی کردم


این بود دنیای که بخاطر دیدنش به شکم مادرم لگد میزدم اگر میدانستم چنین دنیای است که به من اینقدر وحشیانه رفتار میکنند هیچ گاه برای دیدنش تلاش نمی کردمآنان نمی داند که ما چقدر توانای داریم نمی دانند که بدون نمیشود دنیا پیشرفت کرد تمام پیشرفت های دنیا از برکت قلب مهربان زن است


خودتان بگوید بزرگان مثل:انشتین,سقراط,افلاطون,ارسطو وغیره را کی تربیت کرد؟


دبیرستان اینان کی بود؟


اولین دبیرستان ایشان زن بود آن زنی که له دستان مهربانش و آغوش گرمش آنان را تربیت کرد و تمام پیشرفت های ایشان از پله های نخست شان میباشد که طن انگشتان کوچک شان را گرفت و آنان را با زندگی معرفی کرد


خدایا! اینان را کی به گوش جامعه افغان برساند من که دست به قلم گرفتم میخواهم تو هم زنان دیگر افغان را دست به قلم کنی ما اجازه نمیدهیم که حقوق ما را پایمال کنند ما زنان افغان دست به دست هم داده و در تمام عرصه ها سیاسی,اجتماعی,اقتصادی,ورزشی,فرهنگی,دینی قدم میگذاریم و با مردان شانه به شانه بسوی یک افغانستان پسشرفته و آباد حرکت میکنیم بدون اینکه به سخنان کهنه فکری یعضی از مردم گوش بدهیم ما هیچ کمی از مردان نداریم و پشت این چادری ما هزاران امید و توانای نهفته است و این است شعار ما زنان افغان


گر ندانی غیرت افغانیم چون به میدان آمدم میدانیمAbout the author

rohiyda-hassanzada

من روحیدا حسن زاده هستم در سال 1380 در شهر هرات متولد شدم هم اکنون متعلم صنف دهم مکتب میرمن حیاتی هستم

Subscribe 0
160