نشست خبری در کاخ سفید 28

Posted on at


این یک نشست خبری در کاخ سفید سفید است که در دوازدهم ماه می سال 2014 برگزار شده است. در این همایش یک مهمان ویژه وجود دارد که د رمودر شبکه حمل و نقل، زیرساخت ها و ایجاد وظیفه های تازه صحت کند. بر اساس این سخنرانی بخش حمل و نقل آمریکا به 3.6 هزار ملیارد دالر ضرورت دارد تا با معیارهای تازه برابر شود و وظیفه های تازه ایجاد کند. این سرمایه گذاری یک فرصت بسیار خوب است تا به ایجاد اشتغال بپردازد. موضوبعدی مورد بحث بحران اکراین و دخالت روسیه در آن بود.ایالات متحده آمریکا همه پرسی برگزار شده در شرق آن کشور را به رسمیت نمی شناسد و آنرا نگران کننده میداند و محکوم میکند. ساختارهای استخباراتی و امنیتی ایالات متحده آمریکا برای پیدا کردن دختران ربوده شده در نیجریه کار میکنند تا در یافتن شان یاری رسانند. ایالات متحده آمریکا متعهد به افزایش سطح امنیت نیروی خود استAbout the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160