عیدسعیدفطر

Posted on at


چنانکه می دانیم الله(ج)در آنچه که برای بنده گان خود فرض کرده حکمت آفریده است,به طورمثال:بعدازماه مبارک رمضان به مسلمانان امرنموده که سه روزدیگر رابه جشن وخوشی بپردازندکه این سه روزجشن وخوشی رابنام(عیدسعید فطر)یاد می کنند.


   دراین سه روزمبارک کارهای بسیار خوبی صورت می گیردمانند دیدارهمدیگر,خبردارشدن از حال یکدیگروغیره...


این عیدخوشی را برای همه فراهم می آورد ودر کشور های متفاوت به اشکال مختلف انجام می گیرد.به علت آنکه درمورد کشورو ولایت های اسلامی دیگر معلومات کافی در دسترسم نیست نمیتوانم درمورد رسم های آنها درروز های عید بنویسم,به همین سبب فعلا"در مورد رسم های مردم هرات به بحث می پردازم.


در هرات روز های مبارک عید سعید فطربه گونه ئ زیر انجام می یابد:


در روز اول, صبح(ساعت های8الی9)مردان به جماعت نمازعید به مساجد جامع می روند تااین فرض را ادا کنند.بعد به خانه برگشته به اعضای خانواده ئ خودنیز عیدراتبریک می گویندو در مدت دو روز دیگر به خانه ئ دوستان ,اقوام,خویشاوندان وعزیزان خود می آورند.


این سه روزبرای مردم ما بسیارروز های مبارک وخوشی هستند که سبب آرامش مردم می گردند؛از جمله رسم های دیگر مردم ما هموار کردن سفره درهر خانه می باشد که در این سفره انواع میوه های خشک ومیوه های تازه چیده وهموار می گردد.


این عید بزرگترین خوشی را برای اطفال نیز به وجود می آورد که این خوشی عبارت ازعیدی گرفتن از بزرگان است.من نیز روزگار خوشی را در وقتی که طفل بودم در روز های عید سپری نموده ام,چون عیدی زیاد می گرفتم.


این سه روز درولایت هرات بیشتر متعلق به مردان است یعنی زنان بعد ازسه روز عید به عیدی یکدیگر می روند واز احوال یکدیگر آگاه شده و باهم عیدی می کنند.


وبلآخره اینکه عید خوشی ها رابه بار می آورد وکسانیکه از همدیگر به هر دلیل کهاز همدیگر قهر شده اند در روز های مبارک عید آشتی میکنند وبه خانه های یکدیگر می روند.


پس باید دانست که آمدن عید یکی از نعمت های خداوند(ج)است.


 


 


نویسنده:قدسیه(امینی)About the author

160