(( صلح وحدت وهمبستگی ))

Posted on at


                                           (( صلح وحدت وهمبستگی ))


 


صلح ونبردهایش یکجاه شدن و برادری افراد یک اجتماع , جامعه ویک کشور را بوجود می آورند.


صلح در رفاه وآسایَش مردم نیزسهم فعالی را دارد سپس از این رو باید در رابطه به آن چنین گفت:ـــ در اول من میخواهم یک تعریف داشته باشم از ( صلح ) صلح درلغت به معنایئ آشـــتی       ( یکجاه شدن ) راگویند. ودراصطلاح صلح عبارت از وحدت وهمبستگی افراد در یک اجتماع , جامعه ویک کشور است


.


از آن جائکه ما دانش آموزان وطن باخبر هستیم صلح جایگاه خاصی را در بین کشور ها دارد . مانند این که مهر مادر دریک گوشه ای از قلب انسان پنهان بوده و جای خود را داشته ومهربانی ها و همبستگی ها رادر بین هم دیگر بوجود می آورد . همان قسم صلح هم در یک گوشه ای از کشور پنهان بوده و وحدت , همبستگی وآشتی ها را در بین هموطنان وهمنفسان نیز بوجود می آورد . پس ما همانطوریکه گفتیم صلح شاید نی باید در بین تک تک مان جای خاص خود را داشته باشد . چنانکه صلح امنیت وآرامی را برقرار میکند ودر رفاه وآسایش مردم می کوشد


.


امروز هر لحظه ای که می گذرد جنگ وناامنی در کشور زیاد تر میشود و همین ناامنی ها است که امروز زیبایئ های کشور ولبخند مادران وهمچین افراد صلح دوست وطن را از بین برده است سپس بیائید بکوشید تا دوباره همان لبخند زیبا را بر لبان شیرین شان شگوفا سازیم


.


( پس ما صلح وحدت وهمبستگی را می خواهیم , دیگر جنگ وناامنی بـــــــــــس است )About the author

hangama12

هنگامه عظیمی هستم در سال 1375 در شهر هرات متولد شدم هم اکنون متعلم صنف 12 مکتب محجوبه هروی میباشم

Subscribe 0
160