دمرګ راتلل

Posted on at


مرګه رتلل خودی لږ وڅنډه وه
له خو می مخ کي زنده ګی پاتی ده
لا خو می هیلي پوره شوي ني دي
په زړه می مینه د یاري پاتی ده
مرګه دا ژوند خو په خفګان کي تیر شو
لا خو مي ژوند کې خوشحا لۍ پاتې ده
ستا ده راتلو نه نوره نه ويریږم
یو څه ارمان می په زړه ګی پاتې ده
د غم ټغر خو دې راخور کړدلته
د خلکو زړو کې څه مستې پاتې ده
د چا د مور د چا دپلار واخسیتهد اولادو زړه یې ټپې پاتې ده
ته د یتیم  اوښکونه نه شرمیږې
په زړه یې مور مینې کمې پاتې ده
په دی دنیا کې مې څه ونه کړله
خدای په قبر زنده ګې پاتې دهحیدريوایې ربه ته اوبښه
دغه سلګي مي اخري پاتي دهAbout the author

160