خانواده

Posted on at


خانواده!!!


خانواده سبب اجتماعی شدن یک فردمیگردد.زمانیکه یک فرددرخانواده باعلم وفرهنگ تولدمیگرددتمام چیزهاراازخانواده خودمی آموزد.وبه خانواده خوداحترام داردومحبت راازخانواده خودیادمیگیرد.


خانواده که اعضای یباشندفرزندان شان باعلم وهنربارآمده وآنچه که ازخانواده خودآموخته آنرابه جامعه انتشارمی سازد.خانواده است که سبب بوجودآمدن فرزندان سالم میشود.زمانیکه یک فرددرخانواده خودصلح,صفا, محبت,وآرامی رامیبیندودرجامعه خودهم خواهان همین طورنظم وترتیب میباشد


.


سرمنشی تمام خوبی هاوبدی هاازخانواده شروع میشودزمانیکه اعضای یک خانواده باهم احترام میگذارندباهم اتحاد,اتفاق وصمیمیت دارند.وفردآن خانواده هم دراجتماع بیرون ازخانه خودبه دیگران احترام گذاشته باایشان دوست ومهربان میشوندوبه افرادجامعه هم زیستن وحس همکاری پیدامیکنند.واین کارهای آنهاباعث پیشرفت جامعه میگردد.واگردرخانواده جنگ,جدال,بی نظمی,وبی عدالتی باشد.به اشخاص احترام نشودوباآنهابالهجه توبیخ آمیزوسرزنش کارگرفته شودوحس تنفرازهمدیگرداشته باشند. شخص تمام این کارهارادرجامعه خوداستفاده گرفته ویک جامعه بی بندوبارویک جامعه بدکاربوجودمی آید


.


اعضای خانواده بایدبه مثل یک دوست ویک همدردباشنددرغم وشادی یکدیگرشریک شوند.کاربایدبین اعضای خانواده تقسیم باشدوفرق بین پسرودخترصورت نگیرد.بایداعضای خانواده باهم کمک وهمکاری داشته باشند.وازجنگ ,کینه,دروغ,فریب,ونیرنگ دوری کنند.اعضای خانواده بایدمثل شمع وپروانه باشند. مابایدبه تفکر,حس اخلاق,اتحاد,واتفاق خانواده خوداحترام گذاشته وازایشان درکارهای خیرونیک پیروی کنیم وبه حرف وگفت آنهاباشیم.تاهم خانواده وهم خداوندازماراضی باشند.About the author

160