دوست داره

Posted on at


چرا حوالی دلم شوق صدا تو دوست داره؟


مرغ پریده تو قفس همش هوا تو دوست داره


 


خبر ندارند اهالی از شورو شوق عشق من


نمیدونم چرا دلم فقط صدا تو دوست داره


 


درسته من جون به لب ام درسته من عاشقتم


ولی باور بکن گلم ، این دله که دوست داره


 


هرروز غروب نبینمت یه جورای خراب میشم


بازم باور کن همه کس، همش گناه دلمه


 


تو کوچه ها تو راه میری صدای پا تو میشنوم


آروم میگیره دل من، چون که هنوز دوست داره 


سر به سر تو میزارم من و ببخش عزیز من


همش گناه   دلمه میخواد  تو رو برنجونه


 


هر موقع تنها که میشم دلم میگه بدو بیا


باهم بشینیم و بگیم این و که عاشق اونیم


 


ولی نیازی نیست گلم چون که همه خبر دارند


دلم یهو جار زدو گفت دوست دارم، دوست دارم


 


نیاز من به حس تو مثل نماز عاشقاست


ولی بدون عزیز من نیاز من یه کم جداست


 


وقتی که غوغای میشم میخوام بگم دوست دارم


تازه میفهمم که چرا دلم فقط تو رو میخواد


 


این دله که دوست دارم


 About the author

160