اردوی ملی افغانستان

Posted on at


اردوی افغانستان سمبول وحدت ملی است و سربازان مدافین شرف و عزت مردم مسلمان افغانستان میباشند توانایی های اردوی ملی کشور افغانستان که یک اردوی قوی و متشکل از تمام اقوام میباشد به طور دوام دار در حال بهبود استآنها مستقلانه رهبری بسیاری از عملیات ها را در کشور به عهده گرفتن و از خود شایستگی موثریت  و مسلکی بودن را نشان دادن  . به اردوی ملی افغان به عنوان یک امر لازمی برای امنیت در کشور دیده میشود. سربازان مشغول وظیفه در سراسر کشور افتخار میکنند که جزی از اردوی ملی کشور شان هستند.  اردوی ملی افغانستان متحد خدمت به کشور است و تلاش برای امنیت عامه و دفاع از کشور را دارد اردوی ملی افغاستان شب و روز برای امنیت مردم افغانستان زحمت میکشند . اردوی ملی افغانستان با استفاده از دروس  و تمرینانتی که به  آنها بخاطر امنیت کشور شان داده شده است به درستی استفاده کرده و به بسیار شوق و علاقه عمل میکنند اردوی ملی افغانستان در این اواخر افتخاراتی زیادی را بدست آورده است چنانچه افغانستان کشوریست که مردم آن هنوز هم با جنگ های داخلی دست و پنجه نرم میکنند با این وجود اردوی ملی افغانستان بیست چهار ساعت برای امنیت کشور و برای رفاه و آرامش مردم  افغانستان میکوشند در این روزها مخالفان کشور روز به روز رو به شکست میروند آنها کوشش های زیادی برای نابودی کشور و مردم افغانستان کردند و برنامه ریزی های بزرگ منفی بر ضد مردم و کشور افغانستان را اندازی کردن اما تمامی نقشه های شوم و آزاردهنده آنان توسط اردوی ملی کشور و دیگر ارگان های فعال در کشور  نابود گردید.امروزه تمام مردم افغانستان به اردوی ملی کشور خود افتخار میکنند و قدم به قدم با اردوی ملی کشور خود همکار هستند و از هیچ گونه کمکی برای اردوی ملی کشور خود دریغ نمیکنند و همچنان اردوی ملی کشور از مردم راضی بوده و با افتخار در کنار مردم خود از کشور دفاع میکنند


ویدیوی از اردوی ملی کشور افغاستان About the author

WAreSAAAA

abdul wares sulaimankhel student in mashal institute from Herat (AFG)D Live in herat and a member of british council school online project

Subscribe 0
160