لنډه او ښکلی کیسه

Posted on at


په یوه خارجی هیواد کی یو پوهنتون و چه په هغه کی د بیلابیلو هیوادونه څخه زده کوونکی او ښوونکی هلته و . یوه ورځ یو کافر زده کوونکی خپل د ښونکی څخه پوښتنه وکړه : استاد په دنیا که چه هر بد کار کیږی د شیطان د خوا وی نو ولی خدای د هغه مخه نه نیسی زه په دی باندی باور نه لرم چی خدای او شیطان دواړه موجود دی دده لپاره چی که چیری د خدای یو ښه بنده یو بد کار کوی هلته شیطان دده بد کار سبب کیږی نو بنده هیڅ ګناه نه لری؟ او په دغه وخت کی ولی خدای خپل بنده ته سمه لاره نه ښوی.  


                


ښوونکی چی ډیر هوښیار وه انسان وه خپل زده کوونکی ته یی وویل: آیا تیاره شته؟  


زده کوونکی وویل: ولی نشته دشپی له خوا چه هری خوا ته ووینی تیاره ده.


ښوونکی: نه تیاره په اصل کی شتون نه لری کله چی روښنایی پای ته ورسیږی تیاره کیږی. همداشان کله چی انسان له خدای څخه لری شی او د خدای ویر یی په زړه کی پای ته ورسیږی نو هغه وخت شیطان یی په زړه کی څای نسی. او د خدای څخه لری کیږی.


 


http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87 


 About the author

160