مناجات

Posted on at


الهی من عزتم را به دیناردنیا نمی خواهم ,بلکی پیچو خم های دنیا را می خورم و عزتم را در پیشگاه خودت می خواه یارب

!

الهی خوب زیست را نمی خواهم , مال وعیش ونوش این دنیا را نمی خواهم , بلکی در دنیای بعدی سر فرازیم رادر پیشگاهت  وجایگاهم را

 

دربهشت زیبایت می خواهم یارب!

 About the author

hangama12

هنگامه عظیمی هستم در سال 1375 در شهر هرات متولد شدم هم اکنون متعلم صنف 12 مکتب محجوبه هروی میباشم

Subscribe 0
160