مرگ

Posted on at


به نام خدای که زنده گی میبخشد و زنده گی میگیرد ....


مرگ ،کلامی هست که همه گی باید با آن بیاندیشیم !! درین دنیا دوچیز خیلی مهم است یکی زنده گی و دیگری مرگ! وهردو به هم دیگر پیوند دارند.هرقدر خواسته باشیم از این هیولای بزرگ ووحشی  ، ویا هم درد مشترک بگریزم  و فرار کنیم نمیتوانیم ا مکان نخواهد داشت .


مرگ کام تلخ دنیاست بعضی آدم ها مرگ را دوست دارند وخود را به آن آماده کردند میروند  و عده ی مرگ را دوست دارند  لی صرف
به خاطر نجات یافتن از غم ها و دام های  زنده گی  درحالیکه  خودراآماده هم  نکرد ه اند  و عده ی دیگری از مرگ گریزان  اند آنقدر که دنیا برایشان  بیشتر از مرگ و حتی فکر کردن به آن اهمیت دارد برایشان !


انسان مانندگل درداخل باغچه است که خداآفریده بلاخره نه بلاخرحتماروزی پژمرده میشودومی میرد


این روزهم فراخواهد رسید که بمیریم ولی باید که آماده به مردن باشیم مرگ یک تیشه هست که وقتی به درخت میزنند دیگر امکان ندارد که این درخت را مثل سابق بشانند ............بعدازمرگ به مدت کمی خاطره ها به یادعزیزان می ماند وبلاخر بامردن ما هم خاطره ها هم می رود ماکه یک عمر قراراست درزیرخاک بخابیم بهتر همین حالا که بیدار هستیم.تا می توانیم لذت خودراکه خدابرایمان دراین دنیا مهیا کرده است رابگیریم حتمی اگر به زورهم شودAbout the author

fatama-faizdost

فاطمه فیض دوست در شهر هرات در سال 1379 متولد شدم هم اکنون متعلم صنف نهم مکتب محجوبه هروی هستم

Subscribe 0
160