نیکی وبدی

Posted on at


اگر روزی بتوانیم تکۀ سنگی کوچکی رادر راه کمک به کسی ازجایش تکان دهیم,اگر نورامیدی برقلب دلتنگ ,اگر درزندگی غم ودردکسی را تخفیف وتسکین دهیم وبلاخره اگر بتوانیم اندوه فراوان کسی رابه خوشی تبدیل نمایم آنروز روز مبارک روزیست که بیهوده نگذشته بلکه به خوبی ونیکی گذشته است

.

انسان نمی تواند به همه نیکی کند اما می تواند نیکی را به همه نشان دهد.توسط رفتار ,کردار,وگفتار خودانسان خوب کار نیک را فقط بخاطر نیکی انجام می دهد نه برای مردم و پاداش آن.بهترین انسان کسی است که در حق همه نیکی کند .دریک جامعه اگر یک خانواده باشرف ونیکوکار وجود داشته باشد درسرتاسرآنجامعه عقاید مقدس خویش رانشر خواهد داد

 

کسیکه مایل است خیر دیگران راتامین کند خیر خودش راهم تامین کرده است.شخصیکه خصلت نیک دارد هرگزتنها نمیماند ,زیرا همیشه دوستانیبرای خود پیدا می کند.نیکی همه چیز ربامغلوب میکند ولی خودش هرگز مغلوب نمی شود.در زندگی نیک بودن کافی نیست باید آنرا به همه نمایان وآشکار ساخت .بهترین ذخیرۀ فردا کار نیک امروز است.

 

 About the author

khamosh-farahy

سلام من مسعوده فراهی متولد سال 1995 . متعلم صنف 10 لیسه محجوبه هروی هستم .. در هرات زنده گی میکنم .. از پیوستن در فیلم انکس خوشهالم ...

Subscribe 0
160