برف

Posted on at


برف
برف یکی دیگر از نعمت های بزرگ خداوند متعال است که برای انسان ها خداوند ارزانی داشته است وما باید نه تنها از برف بلکه از دیگر نعمت های خداوند متعال شکر آنرا بجا آوریم.
برف یک ذخیره آب برای زرع وکشت در زمین است برف رنگ سفید دارد در فصل زمستان به باریدن شروع می کند و مردم قدیم میگویند:خداوند از تاریکی باران واز روشنی برف نگه کند.
برف آلوده گی هوا وگرد وخاک را از بین میبرد و محیط زیست را پاک می کند هنگام باریدن برف تمام جاها زیبایی خاصی را به خود میگیرند.
در جاهای بلند مثل کوه ها برف تا مدت زیادی باقی می ماند چون هرقدر از زمین بالا برویم به همان اندازه هوا سرد می شود و برف بالای کوه ها باقی میماند.
در کشورما مردم از برف بسیار با خوبی پزیرایی میکنند لباس های گرم میپوشند بعضی ها برف بازی می کنند وبعضی از برف برای خود شیریخ جورمیکنند.

ترتیب کننده:سعادت احمدی  About the author

160