نوازش روح

Posted on at


آفرینش انسان طوری است که روح او پرورده ی چیز های است که سبب نوازش آن میشود . موسیقی یکی از دلنوازترین بانگ ها برای روح و روان است که در شرایط متفاوت زنده گی هم سبب آرامش وهم سبب نوازش روح میشود .


بعضی اوقات انسان چیزهای را در ضمیر خود دارد که با بروز دادن آن ها میتواند به هدف خویشتن برسد واین راه ها در روح و ذهنیت او ایجاد می شود و بوسیله نواختن آلات موسیقی وآواز خواندن انرا بیان میکند و گاهی هم انسان در فراز و نشیب های زیاد زنده گی در دریای غم موج میزند مگر، باشنیدن صدای آرام و دلنواز موسیقی آرامش را کسب میکند . موسیقی وسیله ی جنبش احساسات و عواطف است ، عشقی که در ان پرورش می یابد روح معشوقه را با صدایش نوازش میدهد و سبب جلب معشوقه به واقعیت قلب عاشق میشود .


هنگامیکه روح انسان در تن او نمیرفت بانگ و صدای دلکش موسیقی بود که جان را در تن فرستاد چون روح با موسیقی متحرک می شود و این پدیده سبب نوازش روح و روان ما می شود...


 About the author

saranikzad

Student at Mahjubaherawi High School.
Interested to writing topics ,study knowledge books .

Subscribe 0
160