نمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز

Posted on at


نمـــــــــــــــــــــــــاز


بزرگترین قصیده ی عالم را


در زلال جویبار کلبه ی قدیمی مان


انشاء کردی


ومن معصومانه در آن دست و روشستم


آنجا که تو آیات سبز حیات را


در آذان منشور دو آیینه فریاد کشیدی


شاید هنوز


اثر اولین رکعت مهر


بر پیشانی ام


از رازی بزرگ حکایت میکند


که هر شبانگاه


بر سجاده ی خاطراتت پیشانی می نهم.....!About the author

saranikzad

Student at Mahjubaherawi High School.
Interested to writing topics ,study knowledge books .

Subscribe 0
160