اعتماد به نفس

Posted on at


انسان یک پدیده زیبا است که از عالترین مقام در جهان هستی بر خوردار است. و سرآمد همه کاییانت به حساب آمده است تمام موفقیت های  اوبه شناخت این مقام ومنزلت اوست.که آنرا عزت نفس میگویند


عزت نفس،یک احساس است که آدمی از خوداری و آن بدین معنی است که چقدر خود را دوست داردوچقدر برای خودارزش واحترام قایل است. عزت به نفس اولین ایستگاه موفقیت است.تمام شخصیت انسان را در راستای عزت نفس شکل میگیرد.


عزت نفس شاخص شجاعت و قدرت ابراز وجود است به عباره دیگر آنچه که به آدمی شکوه می بخشد ویک انسان را از بقیه متمایز می سازد،عتماد به نفس است. خورد را باورکنید تا همه جهان هستی شمارا باور کند .وهمه چیز بر وفق مراد شما شود. اگر میخواهید ببینید که دیگران چه احساس وباور از شما دارند کافی است ببینید که خودتان نسبت به خود جه احساس و باوری دارید و مطمئن  باشید که دیگران هم همین احساس و باور را نسبت به شما خواهند داشت .


مساله عزت نفس دقیقا مساله خودشاسی است انسان های که تصور خوب ودرستی از خود ندارند نمیتوانند عزت نفس و در نتیجه اعتماد به نفس خوبی داشته باشند .حال سوال اینجاست که چگونه این شناخت را به درستی بدست آوریم اگر شما یک لحظه  به حقیقت آفرینش خود نظر کنید در می یابید که از چه جایگاه ویژه ی به نام انسان برخوردار هستید برای روشن شدن این موضوع به داستان آفرینش توجه کنید الله متعال پس از آفرینش آسمان ها زمین ، گیاهان و غیره اراده نمود تا پدیده ی متفاوتی بیافریند و به نام انسان که اشرف مخلوقات باشد خداوند اراده کرد که تا  آیینه بیافریند تا جلوه ی زیبای خود را درین  آیینه ببیند . درین راستا انسان را خلق نمود و به آن عزت نفس داد و از جایگاه عالی آن را برخوردار کرد.About the author

nasrin-rasoly

من نسرین رسولی معلم لیسه محجوبه هروی رشته که تدریس میکنم ریاضی ازپوهنحی ساینس پوهنتون هرات فارغ التحصیل شدم

Subscribe 0
160