نماز

Posted on at


نمازستون دین ومعراج مومن است نماز نورچشم مومن است وقتی مانمازمی خوانیم با خداوند صحبت می کنیم وقلب هاماپرازارامیش می شود هرکسی که نمازمی خواند خداوند به اوپنج نعمت میدهد یکی دراین د نیاوچهارتادیگردراخرت.
یکی راکه دراین دنیا میدهد:
1-تنگی رزق وروزی وی فراخ می شود
چهارتادیگردراخرت:
1-روزقیامت مانند برق ازپل اسرت عبورمی کند
2- عذاب قبربروی اسان میشود
3- مانند ماه شب چهارده می درخشد
4- تاج درخشندی برسرمادروپدروی می گذارند
وظیفه پدرومادراست تاکه اطفال خودرا درسن هفت سالگی به نمازعادت دهند به طور مثال اگر ما روزپنج بارحمام کنیم
هیچ چرکی به بدن ماباقی نمی ماند پس واضح است که اگر ما روزپنچ باروضوکنیم هیج گناهی به بدن ما باقی نمی ماند

هر کسی که به نماز بی اعتنایی می کند خداوند اورادر15 قسم مصیبت دوچارمیکند:

 


شش نوع ان در زندگی
1 برکت عمران کم میشود.
2 خداوند دعاهااوراقبول نمیکند.
3 الله ج نور چهره او راکم میکند.
4 مورد تنفرتمام مخلوقات روی زمین قرارمیگیرد.
5 الله ج هیچ اهمیتی به کارهای نیکش نمیدهد.
6 وهر گز در دعاهای مردمان خوب شامل نمیشود.
سه مصیبت هنگام مردن :
1 بسیار به خواری میمیرد
2 درحال که گرسنه است میمیرد
3 به حالت تشنگی میمیرد اگرچه ابهای ابحار را هم نوشانیده باشد
سه جزای هنگام مردن :
1 خداوندج قبررابه اندازه تنگ میکند که استخوانهای قبرغه هااو را روی هم میایند
2 الله ج او راهمراه با ذغال دراتش میاندازد
3 الله ج یک مار زهر دار رابالای وی قرار می دهد که ازصبح الی ظهر بخاطرترک نماز صبح میزند واز ظهرالی عصر بخاطرترک نمازظهرمیزند بدین ترتیب برای ترک تمام نمازهای روز که به هر بارنیش زدن این مار ان شخص هفتادباردر زیرزمین میرود

 

سه مصیبت درروز قیامت :
1 الله ج او راداخل دوزخ میکند به صورت کشان کشان به جانب دوزخ میبرند
2 خداوندج به سویش به قهرنگاه میکند که پوست روی او از تن جدا میشود
3 الله ج با اوبسیاربه سختگیری حساب میکند وامرمیکند که اورا به دوزخ بب

کسانیکه نمازهای پنچگانه را ادا نمیکنند
نمازصبح : تابند گی صورت شان گرفته میشود
نمازظهر : برکت درامد ایشان گرفته میشود
نمازعصر : قوه بدنی شان کم شده میرود
نمازشام : از اولاد های خود خیر نمبینند
نمازخفتن : راحتی وارامش خواب ایشان گرفته میشود

 

روز محشر که جان گداز بود

اولین پرسش از نماز بود

 

 


TAGS:


160