هدف

Posted on at


هدف مهمترین خیر در زندگی هر شخص میباشد. زیرا از ایامی که انسان با زندگی آشنا میشود هدف خود را انتخاب میکند.تنها گنجی که ارزش جستجو درزندگی را دارد هدف است. که تمام انسانها به پایه این نمونه زندگی خود را پیش می برندهدف برای انسان فرصت این را می دهد تا به موفقیت های مزید خود دست یابد. هدف است که ما را به سوی کامیابی بیشترمان سوق می دهد و برای ما طریقه و رویش رسیدن به موفقیت ها را نشان می دهد. هر کاری که ما خواسته باشیم آنرا انجام دهیم در قدم اول باید هدف آن را برای خود مشخص نمائیم. چرا که هیچ کاری بدون هدف به انجام نمی رسد. چنانچه اگر ما درس می خوانیم حتماً در پی آن یک هدف بزرگی نهفته است. که برای رسیدن به موفقیت های خود هدف آن را دنبال می کنیم. هدف است که ما را به سوی داشته های بزرگ و دست ناخورده سوق می دهد


انسانهای که از کارهای زندگی خود هدف را سرمشق قرار می دهند همیشه موفق تر از دیگر انسانهای بی هدف هستند.چنانچه هدف است که انسان را به قله های بلند آرازوهایش میرساند. هرانسان باید یک هدفی در زنده گی اش داشته باشد. باید گفت که همه اهداف  یکسان نمی باشد یعنی اینکه نظر به انسانها متفاوت بوده و همواره میکوشند تابه آن دست یابند. هدف برای انسان زنده گی میبخشد. مردم بالای اشخاص هدفمند بیشتر اعتماد داشته و آنها را از هرنگاه قویتر میدانند. در پرتو هدف ما باورمندتر به زنده گی خود ادامه میدهیم. هدف های نیک برای ما کمک میکند تا زود تر به موفقیت های مزید خود دست یابیم. هدف قوه فکری انسان را افزایش داده وبرایش زنده گی نوید بخشی رونما میکند. اکثر مردم جامعه بدون هدف زنده گی خود را پیش مبرند. اما اینگونه از اشخاص سردرگم اند. راه برای پیروزی شان دشوارتر میباشد. بناً ما همواره در سدر آنیم تا بتوانیم باهداف نیک و پسندیده خود به تمام امیدها و آرازو های خود دست پیدا کنیم.


 About the author

160