آرزوی خاک شده

Posted on at


رویای آدماهمیشه  پول ثروت زیبایی شهرت محبوبیت مادیات میباشد  همه فکر میکنند با اینها میتوانند بهرجای که میخواهند برسند دراصل به هیچ جا نمیرسند چون طرز فکرشان اشتباه است باچیزهای ساده هم میتوان به این جایگاه بعید رسید . که در اصل همین چیزهای ساده اساس وتهداب زندگی هستند فقط بخاطراینکه ماآنها را بی ارزش میدانیم تناسب . مسافه مابا این اساسات زیاد است با یک دسنه گل میتوان لبخندآفرید با یک لبخند میتوان دلی شاد کرد بادل شاد  میتوان یک حال و هوا عوض کرد حال وهوایت که عوض شد زندگیت وبلاخره دنیایت عوض میشه واینست مسافه که ما آنرا    اینقدر طولانی ساخته ایم  اینست تمام آن چیزهایی که یکروز پوسیده وفرسوده گشته ودر دل ارزو گزدیده وباجسم درگور دفن میگرددوتازه میفهمی که تمام زندگیت آرزوی خاک شده گردیده است آ رزوها همیشه دست خود ادماست این مهمه که چطوری میسازند وچطوری  ازش برداشت میکنند .آرزوهارارویا ساختن آسان است اما وقتی یک آرزو رویا شوددیگربرای تجدید بقایش به یک هدف  نیاز است .هدف آدماازروی علاقه  ای که به زندگی دارند  میشود تعین کرد. پس هیچوقت هدف خودرانباید آرزو ساخت .آرزوها در زندگی بسزای دارند اما هدف یک مرتبه بالاتری داشته که اساس پیشرفت  در زندگی را میسازد .آرزوها واهداف یک ارتباط عجیبی دارند که درک وشناخت آن  باعث  پیشرفت دربرآورده کردن ورسیدن  به امیدوآرزوی فردا میشود. 


 About the author

160