بگذارید مانند دیگران من هم درس بخوانم

Posted on atافغانستان ... کشوری که مردمان آن تا هنوز هم با عقاید کهن خود زنده گی میکنند ... خوانواده های افغان ، خوانواده هایی هستند که از رسم برتری دادن به پسرها و در نظر نگرفتن هرگونه حق دخترانشان تا هنوز هم پیروی میکنددر حال حاضر از جمله عواملی که باعث عقب مانده گی این کشور شده است همین بیسوادی میباشد . کشور ما به جوانان تحصیل کرده و با استعداد که میتوانند برای آباد نمودن این کشور قدم های بزرگی را بردارند نیازمند است اما کاش آبادی وطن و خوشبختی جوانان برای خوانواده های افغان اهمیت میداشت و مانع رفتن دخترانش برای آموختن تعلیم و تربیه دینی و علوم اجتماعی نمیشدند ...دختران هم به مانند پسران میتوانند بیاموزند و بیاموزانند و پا به پا مردها کار کنند و برای خود مستقل باشند!
در اسلام به زن ها و دختران انسان خطاب شده و برای او حقوق مساوی با مرد ها تععین گردیده است و آموختن حق آنها میباشد ... هر گاه افغانستان را با کشور های دیگر مقایسه نماییم مقداری از ضعف خود را میتوان در بخش سواد مردم جامعه آنها و جامعه ما دید که این مشکل باعث اوضاع کنونی کشور گردیده است ...
آنهم اینکه تبعیض جنسیتی در کشور های پیشرفته را میتوان در حداقل مشاهده نمود ... امروزه زنان و دختران توانسته اند بسیار افتخاراتی را کسب نمایند و آنها را به هموطنانشان تقدیم کنند !پس باید اجازه داد و مانع نشد چون او  نیز انسان است و مانند انسان های دیگر حق دارد طوریکه میخواهد زنده گی کند ... با این حال میتوان روزی شاهد موفقیت او و پیشرفت جامعه بود !About the author

160