نیا ز به رسا لت پیا مبر ا ن

Posted on at


 


برا ی ا ینکه ا نسا ن ها زند گی خود را پیش ببرند نیا ز به رسا لت وپیا مبرا ن دارند. نبی شخصی را گویند که ا ز جا نب خداوند متعا لی جهت رهنما یی انسا ن ها فرستا ده شد ه است .و رسول آن نبی را گو یند که دارا ی شریعت مستقل با شد .انسا ن باید به تما م  پیا مبرا ن ا یما ن وبا ور د ا شته با شد وهیچ شک وشعبه ندا شته با شد چون آنها از طرف خداوند تعین شد ه وبرا ی رهنما یی ما ا نسا ن ها فرستا ده شده ا ند.ا نسا ن ها باید پیا مبرا ن را ا لگویی د ر زند گی خود قرا ر دهند تا ثوا ب دنیا وآخرت را کسب کنند. فرستا د ن انبیأ ء علیهم السلا م


را برای 2دلیل بود ه ا ست :     


دلیل اول :مسلم ا ست که ا نسا ن برا ی اصلا ح عقید ه خود نیا ز به شخصی دارد که برای او توحید ، رسا لت ،را ه شنا خت پروردگا روخا لق ا و را نشا ن دهد .زیرا انسا ن د ر جستجوی خا لق وپرور دگار خود بد ون رهنما یی ا نبیأ ء به انحراف موا جه شده وبه پرستش بت ها ،حیوا ن ها ، ا نسا ن ها ، می پر دا زد انسا ن باید صرف خدا را بشنا سد وبه اوبا ور داشته باشد 


.وبه وجود خداوند شرک نیا ورد وغیر ا ز خداوند دیگر چیز را پرستش نکند چون  تنها خداوند لا یق عبا د ت وپرستش میبا شد .وانسا ن باید تنها خداوند را سجده کند وغیر از خداوند د یگر چیز ها لایق عبا د ت نیستند وتمام آ نها با طل وفا سد می با شند وتمام خا لق هستی از آن اوست کسا نی اوست .چون خدا وند همیشه پا ید ارود یگر چیز ها یک روز نا بود وا ز بین می روند.کسا نیکه به خداوند ایما ن وبا ورندا رند به سوی بی را هه وبه طر ف شیطا ن کشا نیده می شوند .


دلیل دوم :واضح است که انسا ن زند گی ا جتما عی دارد وزند گی اجتما عی باید تحت یک قا نون باشد که ا نسا ن در روشنی آ ن طریق خیر را جستجو کند .انسان باید همیشه را ه خیر را ا نتخاب کند وهمیشه با خداوند وتنها خدا را پرستش کند تا ا ز کار های خرا ب واز شر شیطا ن در اما ن باشد .کسا نیکه با خدا هستند از شر وفسا د د ر اما ن میباشند .وچنین  قا نو نی بد و ن این که از طرف الله تعا لی به وسیله پیا مبری فرستا ده شد ه با شد وبرای ا نسا ن تعلیم وابلاغ شود .پس پیا مبران اشخا صی میبا شند که از طرف خداوند برای رهنما یی انسا ن ها فرستا


ده شده ا ند.تا ما انسا ن ها را خوب وبد را ا ز هم تفکیک کنیم   تا سعا د ت د نیا وآ خرت را کما یی کنیم .  


پس نبی شخصی می با شد که پیا می از طرف خداوند برای بنده گا ن می رساند وخداوند این وظیفه مهم را به کسی می سپارد که ا ز تمام گنا ها ن پا ک ومبرا ء می باشد. و د ر تما م امور کا ر های خود راسخ  وبه همه مرد م یکسا ن نظر  کند وتفاوت بین شا ن  نگذارد .وبا همه مرد م اما نتدا ر ،رستگا ر،مهر با ن ،خوش اخلا ق ،واز تما م گنا ه هان د نیا پا ک می باشد .بنا ء پیا مبران هیچ گا ه  مرتکب گنا ه نمی شوند وپیا مبران مانند:قرآ ن  پا ک می باشند.وهرگز پیامبرا ن د روغ نگفته ومال کسی را نخورده اند ودر رسا لت خیا نت نکرده اند ودر مقا
بل وظیفه خود هیچ مزدی نگرفته ود ر مقا بل هیچ ظا لمی تسلیم نگردیده اند .


وتمام پیا مبران از گناه پا ک ومعصوم می باشند.تما م مسلما نا ن  ایما ن وباورداریم که حضرت محمد (ص )رسول خدا وبنده خداوند وآخرین پیامبرمیبا شد .وحضرت محمد برای رهنما یی بشریت از طرف خداوند فرستا د ه شده است .وبعد از حضرت محمد دیگر پیا مبری مبعوث نشده است ونمی گردد.ونبوت حضرت محمد (ص )تا روز قیا مت پا بر جا ست وما مسلمانا ن عقید ه وا یما ن داریم که ا سلا م بهتر ین دین وکا مل ترین دین ها ست ا سلا م قلب ا نسا ن را روشن وبه خداوند نزد یک واز گناه با ز می دارد دین ضا من سعا د ت د نیا وآ خرت تما م ا نسا ن ها می باشد. وییروری از دین یک امر ضروری وبالای انسا ن ها فرض د ا نسته است .واز طرف خدا وندبرای انسا ن ها تا روز قیا مت  امر شده است وخداوند برای بنده گا ن خود بهترین هد یه را  فرستا ده که آ ن هم قر آن کریم می با شد .


قر آن کریم یک کتا ب آ سما نی که شا مل اصول ومبا دی می باشد.   قر آن کریم کتابیست  که برای نیا ز مندی  ا نسا ن ها  می با شد که مشکلا ت  خود را برطرف  کنند. قر آ ن کریم  کتا بیست که تا روز قیامت پا یدا ر باقی می ما ند.در قرآ ن کریم رهنمود ها یی را برای ا نسا ن ها کرده ا ست و ا نسا ن ها معتقد اند د ر با ره الله ،وجود ملاِ یکه ها ،بهشت ،دوزخ ،جن ،زمین وآ سما ن،روز محشر ، ،فرشتگا ن،مر گ ،حسا ب اعما ل ،رسا لت ا نبیا ء ،شفا عت ،ود یگر رهنمود ها قطعی ویقینی می با شد. کسا نیکه انکا ر ازاین معتقدا ت  می کنند از جمله مسلما نا ن گفته نمی شوند وانکا ر کرد ن  از ا ینها یک گناه کبیره وشرک آورد ن به خدا می باشد وباید تما م ا نسا ن ها بدانند که وجود خداوند ازلی وابد ی می با شد.


 About the author

160