عمر انسان مانند برف است

Posted on at


عمر انسان مانند برف است یعنی مثل برف زودگذرست وبرف که از آسمان می بارد زود زود آب می شود مگر اینکه برف طولانی ببارد یعنی چند روز پشت سرهم همش برف ببارد که گویند برف سنگینی باریده است ومدت دو سه هفته یی با یک خورشید درخشان وگرم برای آب شدن آن لازم است. و همینطور آب می شود واز بین میرود که اینگار نه اینگار بود، از یاد انسان می رود اما ثمره اش در زمین برای انسان باقی می ماند که ممکن است هر لحظه او را به یاد آن برف بیاند


 عمرانسان هم از زمانیکه به این دنیا می آید تا لحظه یی مرگ همانطور زود می گذرد که اصلاً گاهی به فکراش هم نمی آید که چه گونه بگذشت. گاهی عمر طولانی، گاهی کوتاه وگاهی متوسط است که به هر حالت زود می گذرد و این انسان هیچ متوجه آن هم نمی شود. انسان قدر هرلحظه از زنده گی را وقتی می داند که از آن محروم می شود وآنرا از دست می دهد ودیگر هیچ راه برگشت وجود ندارد وامکان پذیر هم نیست.
نتیجه ی هر برف در زمین حاصلات خوب و تازه گی زمین می باشد. انسان باید ازیک عمرزنده گی خود هم یک نتیجه یی را بگذارد. که گاهی این نتیجه خوب، گاهی بد و گاهی اصلاً بی نتیجه می باشد. یعنی بعضی انسانها از عمر خویش استفادهء درست نموده و از خود یک چیزی را به یادگار می گذارند که همیشه به آن خوبی ونیکی خویش یاد می شوند، خوشا بحال آنها که به کارهای نیکشان یاد می شوند. وهمیشه این انسانها همانطور که در زنده گی شان پیروز بودند درآخرت هم پیروز وسر بلند می باشند. بدا به حال کسانی که عمرشان را در کارهای لهو ولهب وبد گذراندند نه پیروزی را در دنیا نصیب شدند ونه هم در آخرت، وهمیشه به کارهای بد شان در دنیا یاد می شوند. و خدا خبر از حال کسانی که زنده گی شان را بدون هدف و پلان گذراندند که نه مفهوم زنده گی در دنیا را فهمیدند ونه هم از آخرت چیزی می دانند
زنده گی انسان گاهی تلخ وگاهی شیرین است. که در تمام اوقات باید طریق درست زنده گی کردن را بدانیم. و همیشه از لحظه لحظه ئ زنده گی خویش استفادهء درست نماییم وازعمرعزیز مان لذت ببریم وهیچ گاه بیهوده وبدون هدف زنده گی خود را دنبال ننماییم. وقدرعمر شیرین خود را در همین دنیا بدانیم قبل از اینکه وقت از دست ما برود وچاره یی وجود نداشته باشد، وپشیمانی هم که هیچ سودی ندارد.


  About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160