بی خبر از آینده

Posted on at


 

وقتیکه انسان در بطن مادر است فکر میکنه تنها دنیایش آن است اما نمیداند که به دو دنیا باید سفر   یک بیرون از بطن مادر که حال ما زندگی   وقتیکه میمیریم و وارد دنیای واقعی میشویم

 About the author

160