گهگاهی دل ما تنگ میشود

Posted on at


گهگاهی  دلمان تنگ میشود باوجود تمام زیبایی های طبیعت باوجود تمام قشنگی های چهاراطراف    


    گهگاهی نمیشود طلوع قشنگ آفتاب را دید فقط غروب دلتنگش را میتوان دید   


        گهگاهی برگ های سبز درختان زیبا را نمیخواهیم ببینیم و در جستجوی برگ درختان پاییزی هستیم گهگاهی  دلمان میگیرد و برای گریه کردن بهانه میجوییم، گهگاهی نمیتوانیم چیزی را درک کنیم و ناامید میشویم .گهگاهی بادها تسکین درد دلمان میشود و گهگاهی هم باعث درد دلمان میشود


 گهگاهی به یاد عزیزان مان اشک میریزیم و گهگاهی هم با یاد های شان شادمان میشویم


گهگاهی صدای موج دریا خاطرات زیبای مان را دوباره تازه میسازد،گهگاهی  .  


گهگاهی  با زیبا اندیشیدن ما زنده گی  خیلی زیبا میشود و زیبا زنده گی میکنیم  و از زیبایی های آن لذت میبریم.... گهگاهی  باید آشفته گی هارا کنار گذاشت و زیبا اندیشد تا زنده گی زیبا شود....گهگاهی صدای دلنشین گیتار باعث نوازش گوش هایمان میشود...


 گهگاهی یک غزل ناب باعث آرامش قلب مان میشود...


گهگاهی یک دوست خوب با حرف هایش میتواند لبخند را به ما هدیه دهد...


گهگاهی  بی قراری های دلمان را باید با نوشتن در روی کاغذ بیرون کشید...گهگاهی ... گهگاهی . . . . . . About the author

noorzia

Noorzia osmani was born in Herat, Afghanistan. she is interested to traveling and reading.

Subscribe 0
160