آغاز دوره ئ جدید تعلیمی نزدیک است

Posted on at


آغاز دوره ئ جدید تعلیمی نزدیک است!


نزدیک است ؛نزدیک است شروعی دوباره و از سر گیری مجدد مرام و مقصد.از سر گیری دوره ئ جدید و با عزم و اراده ئ مستحکم تر و با همت تر ، از سر گیری ایجاد صحنه ای متفاوت و بزرگ برای بانوان ؛بانوانی که به قصد فراگیری علم و دانش قدم به مکتب می گذارند و در کنارش آرزوهای بزرگتری نیز در سینه پرورانده اند ؛ آرزوی ایستادن و دگرگون شدن ،آرزوی آواز کشیدن و سر برآوردن ،آمده اند تا گفته ئ :


خواستن ،توانستن است را به واقعیت مبدل سازند و اینها تنها حرف و شعار نیست .بانوانی که در این دوره ئ زمستانی اشتراک داشتند ،به وضوح بیانگر این مطلب است ؛که توانمندی در وجود اینان نهفته است و می توانند و می دانند که می توانند


.


این بانوان در مکتب حوض کرباس در این هفته ئ تعلیمی خویش ،مرور کلی بر تمام شبکه های اجتماعی که آموخته بودند از قبیل : (Gmail ,Google +,Twitter ,Bitlanders) انجام دادند که روز شنبه قرار است از این بانوان امتحان نهایی (از رسانه های اجتماعی) اخذ گردد و هم چنان تدریس برنامه ئ power point ومنوی file و home نیز آغاز گردید .About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160