سخن او

Posted on at


بسم الله الرحمن الرحیم سخن او همیشه ازاینکه میگویند تو یک زنی وباید خاموش بمانی متا ثرمی شوم.در جامعه بیشترین وقت برای ما زنها احترام قایل نیستندوبه گونهءتحقییر آمیزبه ما می نگرند.وحقوق مان رانیززیر پا می نماید.وبیشتر وقت به عنوان یک کاریگردر خانه حساب می کنند.وهمچنان که می گویندزن توانایی انجام کاری را در جامعه ندارد چرا؟زن هم میتوانددر جامعه خدمت نمایدومصدرخدمت شود.اما این اجازه ندادن به زنان ونادیده گرفتن شان است که زنان کمتر درجامعه فعالیت دارند وازبیشترین امکانات درجامعه محروم اندنه بی کفایتی زنها. مثلاٌ:اگربه زن اجازه آموختن علم داده شود علاوه براینکه احتیاجات خودرارفع مینماید میتواندمصدرخدمت به دیگران نیزشود ،دیده شده که به حقوق زنان توجه چندانی صورت نمیگیرددرجامعه زنانی هستند که میخواهند ازحقوق خود دفاع کنند اما وقتی که با تهدید ازطرف مردان روبرو میشوند بیشترشان خاموشی اختیار میکنند و میترسند که مبادا به بستگان شان آسیبی برسدکه این عمل بیشتردر اطراف «دهات»ویابالای زنانی که از نعمت سواد محروم انداتفاق می افتد. واما اینجاست که این ظالمان نمیدانند ازیک زن به دنیا آمده اند وازوجودش تغزیه شدن وبه پله های بلند از زنده گی باهمکاری اورسیدندواین کسانیکه به زنان بی توجهی میکنند وآنها را نادیده میگیرند اینرا بدانند که پیامبران شان ازیک زن به دنیا آمده اند واولین وآخرین پیامبر نیز از یک زن تولد یافته است وهمچنان اولین کسی که اسلام آورد همسر پیامبراسلام حضرت خدیجة الکبرا یعنی یک زن ومادر مومنان بود واولین شهید در راه اسلام نیزیک زن بنام سمیه بود،پس آنها تنها به زنان نه بلکه به خود هم ستم واداشته اند،چراکه خداوندآگاه است بر اعمال بنده گانش. در حدیثی ازپیامبر اسلام روایت شده که فرمودند :ترجمه (هرگاه که از بازار چیزی میآورید اول به دختر خود بدهید بعد به پسر حتی اگر چیزی همچون صدقه باشد که هرگاه دختری را شاد کنید مانند این است که از ترس خدا گریسته باشید وهرکس از ترس خدا گریه کند از آتش دوزخ نجات میابد ). پس این را نیز بدانید که حقوق زنان نه تنها در جامعه امروزی ذکر می گردد بلکه درقرآن در1400سال پیش درمورد حقوق زنان آمده است .چنانچه در قرآن آمده است :(مردوزن از لحاظ خلقت از یک جنس ودر اصل گوهر انسانی یکی هستند )ودر هیچ یک از آیات مربوط به خلقت انسان اشاره به کامل تر بودن مرد نسبت به زن ویا نقصی در خلقت زن نشده است . وحضرت محمد (ص) مداوم به یاران خود توصیه مینمودند: که زنان در نزد شما امانت اند واحترام آنها را نگهدارید . بناءاین است ارزش زن در دین مقدس اسلام واز نگاه قرآن . نکات اشاره شده به کسانی میباشد که به خداوند ورسولش ایمان دارند واطاعت شانرا میکنند. با تشکر فراوان از فاطمه جامی.

 About the author

farzana-jami

Farzana Jami was born in herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160