شگفه ها آبی

Posted on at


غرش شیران اسمانی زمانی که اسمان از هم دریده میشود وشیران اسمانی به سمت زمین میایند تا غم


های زمین را از بین ببرند


قطرات زندگی بخش که زندگی در قید این قطرات است وهر قطرش جانی میبخشد قسمی که این قطرات در خود روح را نهفته است روحی که همیشه در حرکت است روحی نا ارام که به دنبال جسم خود میگردد


 


زمانیکه فرشته اسمانی بری تحقق بخشیدن ارزوهای کوچک ما میاید ارزو های که در عالم رویا ممکن است اما او این رویا ها را به حقیقت میرساند و امید های تازه ای برای نا امیدان میبخشد ما را امید روح بخش میدهد


رسیدن به پل زندگی در قسمت خزان ریختن برگ های خزانی رنگ زیبای زرد خزان زرد به همرا دارد خزانی به یاد ماندنی وپل های بهار وخزان را به هم وصل میکند وبهار یعنی زمینی پر از شگوفهای سبز وبوی عطر روح بخش


 


وخط های زرین سرنوشت که بسیرای را در خود زنده نگه میدارد قهرمان به یاد ماندنی که اگر در خط انها را در خود نمیداشت امروز نشانی از انها نبوده وسر مشق ما نمی بودن پس این یعنی جاودانیگی در خط های زندگی                                                                                               


درختان در زیر دانه های مروارید تزیین زمستان با دانه های گهر بعد از یک نا امیدی سه ماه امیدها زنده میشوند وزمستان مهمان خانه های ماه میشود


 


یک هدف دو راه برای رسیدن برای هر هدف ورسیدن به ان هزاران راه وجود دارد اما زمانی مشکل است که تنها دو راه باشد وما باید انتخاب درست را بکنیم وگرنه باز مقلوب زنده گی میشویم پس باید ما به هدف خود باور داشته باشیم تا بتوانیم به ان برسیم


وگل ها که در گلادان میمانند .خاطاتیکه گلان انها را زنده نگه میدارد و ای کاش های که هر گز از بین نمیرود وقلب های که مثل شیشه میشکندو میپاشدAbout the author

shimaamiri

شیما امیری متعلم صنف یازدهم هستم یکتن ازشاگردان لیسه نسوان حوض کرباس کشورمن افقانستان ولایتم هرات میباشد

Subscribe 0
160