( معلولین )

Posted on at


( معلولین )


این بـــــــــار می خواهــــــم در باره موضوع مهم وفراگـــــــــیر زنده گی افــــراد معلول با شـــما دوستان صحبتی داشــــــته باشـــــم .
در اول می خواهم بر اســـــــاس معیار های علـــــــمی , معلولیــــــت را تعریف کنم .معلولیـــــــــت عــــبارت است از: وضعــــــیت فردی که به دلیـــــــل نقض ، فـقــــدان یا بی موازنه گـــــــــــــی در زمینه های جســــــــمی ، روانــــــــی ، ذهـــــــــنی وحســـــــــــی ، حین انجام فعالیـــــتهای که بطور طبـــــــــــیعی از هر انسان انتظار بـــــــــرود ، محدودیـــــــت دارد یـــا نـاتوان است واز طرف دیگر مــــــــعلول جســــــــمی به فردی گفته می شـــــــــــود که در یک یــــــــا چند عضو ؛ مانند : دستها پــــاها ، لگـــــــــن خاصره ، ســـــــــتون فقرات وگــــــــــردن دارای نقــــــــــض باشد


.
طوریکه قـــــــــادر به انجام بخـــــــــشیی از فعالیــــــــــت های عادی توسط آن اعـضای نباشد . الــــــــبته در محجموعه این همه عــــــــــــیب نیست ؛ بلــــــــکه نوعی تفـــــــاوت است


 .
تفاوتی که فرد مــــــــــعلول را از دیگران جـــــــــدا میسازد ، چیز مطلوب و خوشایندی نیــــــــست ؛ زیرا معـــــمولاً توانایی او را برای انجام بعـــــــــــضی فـــــعالیت های طبــــــــــــیعی محدود میکند . از این رو بهتر است که عــــــــــلل و عـــــــوامل ایجاد آن شــــــــــناخته شود وتا حــــــــــــــد ممکن از وقـــــــوع آن پیـــــــــــشگیری به عـــــــــمل آید .
از این رو باید گفت که این افراد حق دارند هم مانند دیگران از حقوق سایر اتباع کشور مستفید شوند ؛ اما به دلیل نا مناسب بودن فضاها ومحیطهای شهری و موانع فرهنکی از کمترین حقوق خود بی بهره اند .طوریکه با دیدۀ ترحم نگریستن بسیاری از افراد جامعه ویا شنیدن اصطلاحات و واژه های منفی ومبتذل از اشکال معلولیت ، آنها را آزار می دهد.
باید گفت که از جمله مهمترین مشکلات معلولان در جامعه ما فقر وبیکاری است که خود موجب بروز مشکلات روحی ، روانی و پیش از همه عدم اعتماد به نفس میشود


.
امـــــــروز در جامعه یکه ما زیــــــــــست داریم نـــــــــباید بجای کلمه مـــــــــــعلول از کلمه مــعیوب اســـــــتفاده کرد .چون کـــــــلمه معیوب از عـــــــیب نیز بر گـــــرفت شده است .برعــــــــــــکس که در جامــــــعه امروزی کلمه مـــــــــعیوب بیشتر ســـــــره زبان ها قـــــــــــرار گرفته اســـــــــــــــت از هــــــــمین رو است که زیــــــــادتری از مــــــــــعلولین ازجامعه کـــــــناره گیری ویا هـــــــــم گوشه نــــــشین شدند . که میتواند تــــــــــأثیرات جبران نــــــــــــاپذیری بر جامـــــــــعه و مناســـــــــــبات حـــــــــاکم بر آن داشـــــــــــــته باشد .
متاسفانه با آنکه در حال حاضر معلولان در جامعه ما تعداد قابل توجهی را تشکیل میدهند ، کمترین امکانات وتهسیلات برای زنده گی ، رفت و آمد ، تعلیم وتربیه ، تفریح و ورزش آنان فراهم نگردیده است سپس این را باید دانست که برای معلولان زنده گی راحت در خانه کافی نیست . آنها باید بتوانند بدون کمک دیگران به محل کارخود بروند ، به مکتب یا کلپ ورزشی خود مراجعه کنند یا حداقل به تماشای مسابقات ورزشی بروند و در فضای باز گردش ، وتفریح کنند


.
بنأءً نظر به این که افراد دارای معلولیت ، جزیی از اجتماع ما استند و مانند سایر انسانها در برابر جامعه دارند ما نیز در برابر آنها مکلفیتها ومسؤلیت های اسلامی وانسانی داریم . اول اینکه باید احترام آنها را پابرجا گیرفت ؛ همکاری با آنها در وقت ضرورت ؛ دادن حق اولیت بر آنها در جاه ها ومکانها ؛ سهیم ساختن آنها در سایر فعالیت های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی واقتصادی ؛ ایجاد زمینه کاری مناسب ؛ از این رو است که میتوان یک معلول هم مثل سایر افراد جامعه وکشور زنده گی کرد .About the author

hangama12

هنگامه عظیمی هستم در سال 1375 در شهر هرات متولد شدم هم اکنون متعلم صنف 12 مکتب محجوبه هروی میباشم

Subscribe 0
160