معلم نور چراغ

Posted on at


معلم با لطف و مهربانی اش شاگردان باهوش بخود جلب میکند همین است که همه شاگردان با ذوق و علاقه درس های شان را میخوانند و وقتیکه کتاب باز میکنند معلم خود را یاد میکنند مادر ما را به دنیا میاورد اما تعلیم و تربیه بدوش معلم است . معلم کوشش میکند تا شاگردانش درسهایشان را یادگیرند همین است که هزاران دانشمند از دانش معلم به وجود میایند.

معلم عزیزم من از ته دل همه شما را دوست دارم خدا کند همه ی شما دوستان همین حس را داشته باشید


TAGS:


About the author

160