عوامل و راهکارهای فساد اداری

Posted on at

پديده‌ی مخرب فساد اداري قدمتي به اندازه قدمت تمدن (تاريخ اجتماعي) دارد. ایجاد جامعه متکی بر اصول دموکراسی، قانونیت، امنیت، ثبات، و انکشاف در افغانستان مربوط به موجودیت یک نظام موثر، قوی و عاری از فساد است. موجودیت این سیستم امر بسیار مهم برای تامین حقوق بشری،شهروندان افغان به شمار می‌رود. فساد اداری نه تنها موجب ورود شکستگی در اجرای امور عادی اداری میگردد بلکه مسایل دیگری نظیر حقوق و آزادی ها، پاسخ گو بودن در برابر نظریات مردم و مشروعیت دولت را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. فساد اداری از جمله چالش های عمده فراروی استقرار حاکمیت قانون بوده و ریشه کن نمودن آن اهمیت فوق العاده ای در تقویت حاکمیت قانون در افغانستان دارد، چرا که باعث شفافیت در کارها، افزایش پاسخگویی و حذف بی عدالتی ها در سیستم می شود.


 About the author

160