زندگی

Posted on at


زندگی


این را بدان اگر تورفتی


اگر به در رقیب من نشستی


آخر دنیا که شود میایم سرای تو


آخر عمرم گر بود جان بدهم برای تو


بی تو نه زندگی دارم نه بنده گی


از وقتی تو رفتی فکر می کنم خداوند قهراست بامن


آخر گناه من است که او نبود ونیست زمن؟


گناه من چی بوده؟


تصویر اورا خدا بر دلم کشیده


مگر تصویر او را بی تقدیرش میتوان پاک کرد؟


قلبی که مال او شده می توان چاک کرد؟


دردم اگر بی صداست؟


اگر او که بی هواست؟


پروای او را نمی کنم


سودای بی وفای اورا نمی کنم


برایم این است مهم که یادش است زندگیم


خاطراتش آرامشم


من برای کسی که عاشق وی هستم زنگی می کنم


نه برای کسی که از روی نفسش برایم زندگی می کند.About the author

MarjanOsmany

Marjan Osmany was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 12th class. Interested to internet and education.

Subscribe 0
160