مردم سالاری چیست؟

Posted on at


اولتر از همه و همه ما برای اداره کشور و جامعه ، به دولت نیاز داریم که تصمیم گیرنده اصلی در اجتماع میباشد. بعضی دول ها مردم را در تصمیم گیری شریک نمیسازند که این نو دولت ها بر اداره یک و یا هم چند نفر استوار است. جوامع و یا دولت های دیگری هم هستندکه تصمیم گرنده اصلی شان مردم است دولت فقط نماینده با صلاحیت برای مردم می باشد اصطلاح دموکراسی (مردم سالاری) امروزه بین مردم بسیار شناخت پیدا کرده چرا که در مسئل انتخابات بسیار به کار می رود و از این کلمه زیاد استفاده میکنند.


دموکراسی کلمه یونانی بوده است که در تمام زبان ها مورد استفاده قرار میگیرد. این کلمه به معنای حکومت مردم قدرت مردم است که در زبان دری به عنوان مردم سالاری یاد می شود. مردم سالاری حکومت مردم، قدرت مردم است مردم حق دارند که خود شان حکومت کنند و در مورد مسائل کشور خود، خود تصمیم گیرند


 


 


در گذشته نوعی از مردم سالاری در یونان قدیم وجود داشت که نابود گردید وبرای قرن ها اکثر دولت ها بر اساس استبداد اداره می شدند.


چندی بعد در اثر پشرفت های که انسان در زمینه حقوق بشر به دستن آورد دولت ها به مردم سالاری توجه کردند. مردم سالاری در اوایل قرن بیستم آغاز شد و باعث گردید بشتر دولت ها اصول مردم سالاری را پذیرفته و آن را در حکومت خود به کار ببرند. خوشبختانه امروزه همه دولت ها و جوامع مردم سالاری را یکی از روش های مناسب دراداره کشور میدانند و کمتر دولتی پیدا خواهد شد که خود را مردمسالار ندانند.About the author

hseba-hesamy

Hseba hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160