سرانجام کفر و ظلم

Posted on at


 

 

انسان در باره بلا ها و مصیبتهای طبیعی سوال مینمایند. از جمله زلزله های ویرانگر که چیری را سالم باقی نمیگذارد. یا طوفان های شدیدی که ثروت ملی کشور را از بین میبردو هزاران نفر را به کام خود فرو میبرد. یا بادهای که ثمره به گرد و غبار در هوا تبدیل میسازد.یا جنگ ها ی خانمانسوز که در اثر جهل و نادانی خودخواهی رهبران دامنگیر ملتها میشود و ویرانیفقر و الودگی و....به دنبال خود میاورد

انسان در درون خود از سبب وقوع این افتها و مصیبتهای طبیعی سوال میکندو به جستجوی انها میپردازد ولی جواب قانع کننده ای  را به دست نمی اورد این امر باعث بد بینی او میگرددو سر انجام با عینک سیاه به زندگی خود مینگردو ارامش زندگی و صفا، اعتماد و اطمینان درونی خود را از دست میدهد. 

 

قران کریم به این جستجو در باره بب و علل بلاهای طبیعی که دامن گیر انسان ها میشود در چندین جا پاسخ میدهد ، در داستان موسی ، کفر و ظلم و گسترش گناها را به عنوان سبب این بلا ها معرفی نموده است. لفظ (کفر) و (ظلم) دو کلمه ای هستند که در قران ذکر شده و مقصود از انها نداشتن ایمان به خدا یا شریک قرار دادن برای او و روی گردانیدن از شریعت الهی و تجاوز از حدود و مقررات اسمانی است و این امر به وسیله ارتکاب گناهان ، تباهی ها و کارهای ناروا تحقق میپذیرد.

خداوند (ج) در قران کریم سر انجام انهای که ظلم میکردند و کفر بودند را به هنگام غرق در دریا توصیف میکند که چگونه کشت زارها و باغ ها و قصرهای باشکوه را در حالی که در نهایت رفاه و لذت زندگی بسر میبرند. از خود به جای گذاشتند که این امر باید موجب گرفتن درس عبرت و اندرز .   . برای دیگران میشود الله مدد

 

Sky LandAbout the author

160