کبوترسپیدآزادی بربلندایی آ سمان افغان زمین

Posted on at


 کبوترسپیدآزادی بربلندایی آ سمان افغان زمینانسانها همواره آزاد به دنیا می آیند وآزادی راحق مسلم خود می دانند وهمه میخواهند که ازهر گونه آزادی چه فکری وچه زیستی وغیره برخوردار باشند .


انسانها طی سالیان متمادی برای گرفتن حق آزادی مبارزات زیادی نمودند وازراه هایی گوناگون برای بدست آوردن حق آزادی خود وجامعه خویش سعی نمودند .


مفهوم آزادی این نیست که حقوق دیگران را زیر پای نموده وپایمان را از گلیم مان درازتر نمایم و یاآزادی به مفهوم لخت بودن نیست ؛آزادی بدین معناست که انسان در هرشرایط مطیع کسی نبوده و آزادانه برای آینده اش تصمیم بگیرد وبه زندگی دیگران مداخله ای ننمایدواجازه ندهد که کسی وارد حریم وی شود .


درجوامع آزادی انواع مختلف دارد.مانند


آزادی قلم، فکرواندیشه ، بیان ، زندگی، شغل،بود و باش ،مسکن وغیره میباشد .انسانها مقید اند که هر گونه که می خواهند زندگی نمایند، به شرطی که به حقوق دیگران لطمه ای وارد نسازند


.


پیشرفت افغانستان در عرصه ئ آزادی، بیشترآزادی قلم وآزادی رسانه یی بوده، که پیشرفت قابل ملاحظه نموده است ورسانه ها در رساندن حقوق زنان به گوش شان سعی زیادی نمودند وتلاش شان هم بیهوده نبوده است وهمیشه سعی ورزیدند صدای شان را به گوش مسولین برسانند.


هرگاه آزادی یک انسان از او سلب شود اوبا مراجعه به مراجع قانونی همچون :حقوق بشر و یا دیگر نهادهای مربوط، می تواند این حق انسانی خویش راپس بستاند، انسان آزاد می تواند بیشتر رشد نموده وافکار اش را تا بلندایی آسمان برساند وآزادانه به راهش ادامه داده ودرست تصمیم بگیرد.


آزاد زیستن را کسانی تجربه میکنند که برای رسیدن به آن ازهیچ گونه سعی وتلاش دریغ نورزیده اند، آزادی به سهولت به دست نیامده است !


پس بایدبودنش راقدر دانست


ودرپیداکردنش کوشید ودرنگهداریش همچون دل امان باشد ،تا به نسل به نسل آینده مان برسد و آینده گان مان از آن مستفیذ شوند و سعی نمود تا از دستخوش بیگانگان در امان باند وارزش این پدیده مهم و حیاتی رابدانند .


آزادی با خشو نت وپر خاشگری حاصل نمیشود ،بلکه با صلح ومصالحه و تفاهم وهمگرایی وافکار روشن .


وباز حاصل میشودبه امید:


یک افغانستان سربلند وآزاد وآکنده از صلح وصمیمت دوستی وهمگرایی.TAGS:


160