سرزمین عجایب

Posted on at


 

جای که رویا های کوچک زندگی میکنند خانهای برای خوشی های زندگی دل خوشی ما نسبت به زندهگی سرد بی مهر یک خانه در عماق قلب مان که تپش های قلب مان انرا به یاد میاورد جای که هر چیز به خاست ماست خانه مملو از ارزوهای کوچک ما

جای که اسمانش نمایانگرمحبت استی یک محبت برای اسمانی که رنگش تیره گشته وزیبایشم را این تیرهگی از بین برده است افتاب در ان از هر وقت زود تر غروب میکند اما برای اینکه آسمان یک امید باشد باید محبتی در ان نمایان باشد

ا

سرزمینی برای ارام زیستن جای برای کسانی که جامعه انها را پس زده است یک محیط برای دانست این که زنده هستیم زندهگی میکنیم یک محیط برای ارامش

 

داشتن خانه کوچکی در این سرزمین خانهای که در ان پر از مهر باشد کوچک است اما نه برای زندگی کردن بلکه برای جادادن جوشی های خود در ان جای برای نفس های پاک از گناه

جای که رویا ها اینچنین میشگفند وهر لحظه نا امیدی از بین میرود ریشه اش میخشکد وما و ما دوباره میشگفیم وامید در دل های مان جوانه میزند وبس

 

محیطی که عاشقان را در خود جای داده است دور از نیرنگ های دنیا که تنها قصدش جدای این عاشقان از هم است اما عاشقان به مثل حلقه به هم متصل میباشند که نا گزستنی است لبخند امید وارزو

خانه تمام ارزوها ورویای ناممکن بعضا رسیدن به بسیاری از ارزوها ورویا ها نا ممکن است زیرا بعضا زندگی نمیخواهد که ما به انچه میخواهیم برسیم اما باز سعی میکنیم ونا امید نمی شویم اینقد سعی میکنیم تا انها را به حقیقت برسانیم فقد امید کافیست

 

خانه زیبا رویان دنیاجای برای کسانی که در دنیا انسان های خود پسند برای انها جای نیست یک خانه پنهان ودور از همه زیبا رویان دنیاAbout the author

shimaamiri

شیما امیری متعلم صنف یازدهم هستم یکتن ازشاگردان لیسه نسوان حوض کرباس کشورمن افقانستان ولایتم هرات میباشد

Subscribe 0
160