برگزاری سیمینارها و فوائد آن بالای معلمین

Posted on at


                      


در تمامی مکاتب سیمینار های طویل المدت ویا کوتاه مدت برگزار میگردد تا اساتید مکاتب را هر چه بهتر و بیشتر با انواع مختلف شیوه های تدریس و چگونگی نصاب تعلیمی و برخورد معلمین با دانش آموزان آگاه سازند.


این سیمینار ها از طرف موسسات خارجی و داخلی مختلف با همکاری و تنظیم معارف در سرتاسر مکاتب ولایات کشور برگزار میگردد و هزینه های هنگفتی برای تدارکات این جلسات تعیین گردیده و حال اینکه چقدر میتواند این سیمینار ها مفید و موثر واقع شود و آیا کدام تغییری در سلوک و روش های درسی اساتید بر جای میگذارد یا خیر؟


اگر بدرستی اساتید جنبه اقتصادی و وقتی را که جهت فراگیری این میتود ها صرف میکنند در نظر بگیرند و دلسوزانه به آن جنبه عملی بپوشانند میتوان به معارف با آینده روشنتر امیدوار شد


هر شخص زمانیکه پای به عرصه تعلیم و تربیه نهاده تا زمانیکه بعد از طی سالیان دوره تحصیلی را با موفقیت بپایان میرساند میتواند در دوره های مختلف تجارب زیادی را کسب کند حال آنکه زمانیکه خودش به جایگاه والای استادی میرسد باید آن نواقص و خالیگاه هایی را که در طول دوران تعلیمی با اساتیدش داشته آنان را رفع کند و با اشتراک در سیمینار های متعدد به تجاربش بیافزاید.


لیسه عالی گوهرشاد بیگم نیز مدتیست که میزبان پروژه بست درین لیسه است و دومین دوره این سیمینار درین مکتب آغاز گردیده است که اساتید درین سیمینار نظرات و پیشنهادات خود را با هم به اشتراک گذاشته تابتوانند در آینده با در نظر داشت این میتود ها دستاورد های بیشتری را ببار بیاورند.شاگردان کورس فلم انکس لیسه گوهرشاد در طی این هفته با حضور فعال شان در صنف فلم انکس علاقمندی شان به این پروسه نمایان کردند .


تعدادی از شاگردان که هنوز بخش انترنت را شروع نکرده بودند در سایت Gmail و Google + راجستر شدند و عده ای دیگر که دوره مکمل کورس را بپایان رسانیده بودند مقالات شان را در سایت نشر نمودند.


شاگردان مقالات متعدد را به رشته تحریر در آوردند و با هم ادیت و تصحیح نمودند.  About the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160