استفاده کمپیوتر در زندگی معاصر

Posted on at


کمپیوتر ها وسایل کار آمد الکترونیکی هستند که در قسمت های مختلف زندگی از آن استفاده صورت میگیرد.کمپیوتر وسیله ایست که امروزه در دنیای الکترونیکی و دیجیتالی بسیار مهم پنداشته میشود و مرد استفاده مردم قرار میگیرد.کمپیوتر ها در جهان تغیرات بزرگ و زیادی را آورده اند و به انسان های جهان کمک میکند تا برای پیشرفت بیشتر قدم مؤثری را در راه تجارت,طبابت,صنعت,تبادلات و ارتباطات نهاند.
ابعادی که کمپیوتر در آن مورد استفاده بیشتر صورت میگیرد:
- سرگرمی ها و تفریحات
- ارتباطات و اطلاعات
- سیستم های تعلیمی
- سیستم های نظامی
-سیستم های صحی
-تجارت و صنعت
اکنون کمپیوتر بسیاری از مشکلات مردم را مرفوع ساخته است کمپیوتر در اوایل ساخت خویش مانند ماشین حساب به کار میرفت ولی هم اکنون تغیراتی بسیاری در آن آمده که میتواند کار های پیچیده بشریت را ممکن ساخت.
امروزه کمپیوتر ها به شکل مطلوبی در سطح وسیعی در امور تجارت به کار میروند و اگر یک لحظه دنیا را بدون کمپیوتر تصور نماییم خواهیم دید که تمام پیشرفت های امروزی وجود نخواهد داشت و همه دنیا سرچپه خواهد بود,اما خوشبختانه کمپیوتر وجود دارد و ما میتوانیم به پیشرفت های بیشتری با کمک کمپیوتر دست یابیم.

نویسنده:اسما ابراهیمی  About the author

160