درس خواندن می تواند آینده ساز باشد

Posted on at


تمام انسانهای که در روی کری زمین  زنده گی میکنند آنها می خواهند  که زنده گی برای شان آ سوده وراحت باشند، اما چی قسم  می توا نیم این آسوده گی را بدست بیا ورم ؟ما می توانید این راحتی  را با آمو ختن علم بدست بیا روم، وپیشرفت های زیادی را از برکت علم نسیب ما خوا هد شد ؛«چنانچکه پیامبر اسلام حضرت  محمدر« ص »فرمودند طلب علم بر مردو زن فرض است»باتوجه به این کلمه بسیار زیبا که پیامبر  بزر گوارمان فرمو دند، مامی توانیم با علا قمندی خاص راه درس وتعلیم در پیش گیرم ، چرا که علم به ما نند چراغ است که انسان رااز تاریکی نجات وبسوی روشنای میبرد، اگر امروزه افغانستان را باسالهای گذشته مقایسه نمایند، .خواهد دید که از بر کت خداوند وپیروزی که نسیب کشورما شده، علم  بسیار پشرفت نموده است در گذ شته برا ی رساندن خبرواحوال خویش از یک کشور به کشور دیگر فاصلهای زیاد وزمان زیاد را در بر می گرفت تا از احوال یک دیگر آگاه می شدند، اما امروزه از برکت درس وپشرفت علم می توا نند از طر یق تلیفون، مبایل، انتر نت .ورسانهای ازاحوال خویش واوضاع کشور خود آگاه گردد، که این منفعت بزر گ ازدرس خوادن بوجودآمده استدرس خوادن انسان را صاحب جا مقام عزت و بزرگ میکند از انسان کوچک را انسان بزرگی می سازد هیچ انسان از انسان دیگری بر تری ندارد، درصورت بر تری دارد عالم فاضل دانشمند باشد که این جوانان از بر کت علم است ،درس می تواند منبع باشد که ریش فساد از بین ببرد چرا که اکثیرت فسادها از بی خبر بودن علم دانش بوجود میاد انسانیکه بی خبر از علم بی خبر از دین است پس برای همه لازم است که  این رای مقدس را در پیش گیردپس در نتیجه گفته میتوانیم که برای همه لازم است رای درس خواندن در پیش گیرد  بخصوص جوانان که آینده سازانه  کشور اند.
About the author

160