پشه زدگی

Posted on at


 


پشه ها انواع و اقسام مختلفی دارند که عمدتا همه انها عامل میکروب میباشند و پشه ها انواع گرم سیر و سرد یر دارند که در مناطق گرم و سرد پشه یافت میشود اگر چه از حیث ساختمان بدن یک قسم میباشند


و در دسته بندی هر دو را در یک ردیف حسباب نموده اند معذالک از حیث تربیت و رشد در دو هوای متضاد اثر زهر انها بر یک پایه و یک نوع ویا قسم نمی باشد 


مثلا در اطراف مکه و سودان ، افریقا و الجزیره پشه های یافت میشود که اگر بر روی موش مرده یا لاشه کدام حیوان مرده دیگر نشسته باشند و بعد بر هر عضوی از اعضای انسان بنشینند و نیش خود را بر عضو فرو برند فورا جای نیش شروع به خارش نموه و بعد از مدت کوتاه قرمز و یا سرخ شده و فورا به قدر یک دانه انار بر امدهگی و یا پندیده گی ایجاد میشود که کم کم شخص را به اشتباه می اندازد و شخص متضرر مگان میبرد که مقدمات مریضی باد سرخ است و سخص پشه  گزده شده یک ناراحتی عجیبی احساس مینماید کم کم در اثر شدت خارش روی دانه زخم و خون شده و اطاف زخم هم باد یا پندیده میشود و تب شدیدی عارض میگرددو در بدن مریض وشخص مریض را از پا در خواهد اورد کم کم از زیر زخم چرک و جراحت نموده و گاهی ممکن است مثلا دست و یا عضو نیش زده شده به اندازه یک بالشت و یا یک خربزه بزرگ متورم گردد 


 


قسم دیگر از پشه ها پشه ا ملاریا است که اغلب در باتلاق ها و مرداری و اماکن که اب گثیف ایستاده است یافت میگردد در ابتدا که شخص توسط این نوع پشه گزیده میشود میروب ملاریا با سلول ها و حجرات بدن مخلوط شده و با خون مشغول جنگ میگردد و شخص بدون اطلاع و همانطور سرگرم کار روزانه و زندگی هر روزه خود می باشد احساس سرما و یا به عبارت دیگر بدنش مور مور می شود و مختصری که گذشت خمیازه  پیاپی یا پشت سر هم و در این مدت ماهیچه های پا درد میگیرد و در مدت هجده ساعت که از گزیدن پشه گذشت تب عارض میگردد و شخص ناتوان میشود و به مرور رنگ جلد زرد و تخم چشم مریض کبود و شادابی مبدل به ضعف و بی حسی و روز به روز لاغر و ضعیف میگردد 
About the author

160