صلابت و پایه داری عقیده

Posted on at


صلابت و پایه داری عقیده


وقتی عقیده درست و سالم در قلب انسان تثبیت و راسخ گردید و در ژرفهای درون جای گرفت، هیچ نیروی مادی قادر به ایجاد تضعیف و تزلزل در ان نیست.این حقیقتی است که ما انرا از ساحران فرعون و هنگامی که از روی دلیل به موسی ایمان اوردند، به دست اوریم و در ان زمان که فرعون انان را به شدیدترین تهدید مواجه نمود.مصیبتها و رنجها و مشکلاتی که بر انسان وارد میشوند، بیماریها و تنگدستیها و فشارها و تنگناهایی که زندگی را تهدید می نمایند، از دست دادن عزیزانی که جگر را کباب میکنند، بعضی اوقات موجب تزلزل در ایمان وعقیده و یقین شخص نسبت به خدا میگردند و او را به گرداب کفر و بدبینی و یاس و نومیدی پرت میسازد. ولی ساحران  ایمان اورده را میبینیم دست دعا را در پیشگاه خداوند بلند میکنند و با عزم و اراده راسخ  بر استمرار و ثبات واستقامت کامل بر ایمان به خدا و تحمل هر بلا و مصیبتی از پروردگار خود، درخواست رحمت و استقامت و صبری مینمایند که باعث پیروزی انان در این ازمایش سخت باشد.شکی نیست که دردها، رنجها، بلاها و مشکلات شدیدترین مواردی هستند که نفس انسانها بدانها ازمایش میشودد و باعث نشان دادن میزان قدرت و ثبات یا تزلزل و ناپایداری عقیده و نفس هستند. به همین جهت است قران کریم انسان را از ایمان سطحی و ضعیفی که قادر به مقابله و پایداری در برابر مشکلات و مصیبتها نیست و فایده ای را در دنیا و اخرت به صاحبش نمی رساند، برحذر می دارد.


 About the author

Selfish

This is Selfish Banoo 18 years old, from Afghanistan.

Subscribe 0
160