خدا یا در لحظه ی اززنده گی تنهایم مگذار!

Posted on at


خدا یا در لحظه ی اززنده گی تنهایم مگذار!


پروردگارا از تو می خواهم که در تمام حالات زنده گی همراهی هم کنی، وهمیشه راه راست را برایم نشان دهی، وهیچ وقت مرا در دشواری قرار ندهی که ترا فراموش کنم بلکه به من توفیق دهی تا که در هر ثانیه ترا یاد کنم وهمش به فکر تو باشم، زیرا با یاد تو بودن تنها راه برای کسب آرامش جسمی وروحی است چنانکه خداوند(ج) در قرآنکریم می فرماید:«الا بذکرالله تطمئن القلوب» یعنی: تنها با یاد خدا، قلب ها آرام می گیردبا یاد خدا بودن بسیارمفید وارزنده برای انسان تمام می شود. به طور مثال؛ به یاد خدا بودن مانع از انجام اعمال بد وگناه می گردد. یعنی قلب انسانی که همیشه به فکر خداوند متعال باشد متوجه تمام امور خویش از قبیل گفتار، کردار، رفتار خویش بوده و از ترس هیچ گاه دست به انجام اعمال زشت وناروا نمی زند


.انسانی که همیشه به یاد خالق وآفریننده خویش باشد وبه بزرگی آن بیاندیشد هیچ وقت مرتکب جرم وخطا نشده وازتمام اعمال خویش آگاهی داشته و با دقت کامل انجام می دهد. بهترین صفت شخصی که در تمام پله های زنده گی خویش به یاد وامید خدا می باشد اینست که او را از وسوسه های شیطانی وامور مخالف دین مبین اسلام دور نگه می دارد. وباعث قهر وغضب شیطان شده وخونش را به جوش می آورد. و هیچ وقت نمی تواند به آن شخص متدین نزدیک شود وهمچنین نمی تواند به آن کدام ضرری برساند زیرا خداوند همیشه با بنده های مومن خویش است وآنها را از متضرر شدن دور نگه می دارد.انسان کامیاب وسربلند کسی است که هر قدم زنده گی اش را به امید وتوکل او تعالی بر دارد. زیرا به امید اوتعالی تمام امور سر انجام نیک وخوب می گردد. وبا ایجاد امکانات و وسایل انسان می تواند تمام امورش را به توکل خداوند آغاز نماید. و مطمئناً اموری که به توکل او تعالی شروع شود عاقبتش خیر ونیک خواهد شد وانسان هیچ وقت از انجام آن پشیمان وناراض نمی شود
About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160