نابسامانی های زندگی

Posted on at


 


برای سپری نمودن سفری که آفریده شده ایم  بسیار دشوار و پر از پیچ و خم های مشکل است که نامش را از زندگی مینمامیم و زندگی خودش یک امتحان یا آزمون است پس وقتی امتحان میگوییم باید هم مشکل باشد چون در امتحان حتما سختی و مشکلات میباشد.در هر لحظه زندگی ما شاهد یک اتفاق هستیم که میتواند اتفاق خوب باشد یا بد در حقیقت این به خود ما برمیگردد که خوب تلقینش میکنیم یا بد در ضمن با زندگی هر قسمی که باشیم او هم با ما همانطور است اگر امور روزگار و زندگی را سخت بگیریم زندگی مشکل تر میشود واگر کوشش کنیم که آسان بگیریم برای خودمان بهتر و مفید خواهد بود.هر لحظه و هر حالت زندگی یک امتحان است  امتحان ما به نزد پروردگار عالمیان اگر کوشش کنیم که در امتحان از صبر و بردباری از گذشت و مهربانی استفاده کنیم و امتحان مان را خوب سپری کنیم پس رستگار خواهیم شد هم در این دنیا و هم در آخرت.


باید برای حل  هر مشکل و سختی آماده باشیم چون زندگی تمامش نابسامانی هاست باید با هر لحظه اش ساخت باید با زندگی با تمام سختی هایش عشق بورزید و دوست داشته باشید زندگی را.  باید قسمی به زندگی لبخند زد که سختی ها فراموش شود


باید قسمی به زیبایی ها نگاه شود که نابسامانی ها فراموش شود


باید قسمی به خوبی های زندگی دید که دیگر سیاهی و تاریکی نباشد


باید قسمی باهم زندگی کنیم و مهربان باشیم که مشکل ها خجل شوند


باید قسمی یکپارچه بود که غم ها را به هراس آورد


باید قسمی باهم دوست باشیم در زندگی که کدورت ها محو شده و دشمن ها را به حیرت آوریم


بله اینست زندگی من و من زندگی را با تمام نابسامانی هایش دوست دارم و عشق میورزم...


 


 About the author

noorzia

Noorzia osmani was born in Herat, Afghanistan. she is interested to traveling and reading.

Subscribe 0
160