فسخ نامزدی

Posted on at


 از زمانی که من بزرگ شدم و کتاب مطالعه کردم و تلویزیون برنامه های موضوعی را دیدم همیش با جمله بر میخوردم که نامزدی دوره شناخت دو جوان است .ولی چرا این جمله برای مردم ما بی مفهوم است چرا بیشتر مردم هرات با این جمله مخالفت دارند ؟چون بعضی مردم فکر میکنند وقتی که دختر با پسر نامزد شد او دیگر نمیتواند جدا شود یا نامزدی را فسخ کند ،چون به باور بعضی ها جدا شدن دختر از پسر در زمان نامزدی یک پدیده خیلی بد است و باعث بدنامی دختر میشود .اما چرا مردم این فکر را میکنند ؟وقتی ما مسلمان هستیم دین اسلام اجازه نمیدهد که دختر مسلمان در جوانی با یک پسر نامحرم دوست شود .پس بنا بر این دلیل نامزدی یک زمان خوب برای شناخت دو شخص که میخواهند در اینده ازدواج کنند است اما بازهم مردم کهنه فکر این کلمه نامزدی را غلط برداشت کردند آنها فکر میکنند وقتی نامزد شدی دیگر جدا شدن مانند طلاق گرفتن بد است من خیلی متاسف هستم که در همچین شرایط زندگی میکنم که اطرافیان من هنوز هم معنای کامل اسلام را نمیفهمند .و از رسم و رواج بی معنا پیروی میکنند About the author

160